چشم حشرات

فارسی 2645 نمایش |

حشرات، قادر نیستند سر خود را حرکت دهند پس چگونه چیزهائی را که در پشت، یا کنار آنها قرار دارد، می بینند؟ پدید آورنده دانای حشرات، موجودی که همه گونه قدرتی دارد، به آسانی این مشکل را برای حشرات حل کرده، به طوری که آنها می توانند پشت و پهلو و همه جا را ببینند. او بجای چشم ساده به حشرات چشم مرکب، داده است. چشم مرکب، چشمی است که از واحدهای بینائی، تشکیل شده است. هرکدام از این واحدها، مانند یک چشم ساده، از خارج به طرف داخل، از بخشهای قرنیه، عدسیه، شبکیه، تشکیل یافته است. شماره این واحدها، در چشم حشره ها، مختلف می باشد. چشم کرم شبتاب، از دو هزار و پانصد واحد ترکیب شده است. تعداد واحدهای بینائی چشم آسیابک از ده هزار تا بیست و هشت هزار می رسد.
آیا ماده می تواند چشمهای گوناگون بسازد؟ هرگز، چون کارهای ماده یکنواختی می باشد. تنوع و گوناگون بودن پدیده ها، نشانه حکومت عقل در جهان آفرینش می باشد. چشم مرکب کرم شب تاب، از ارزن، کوچکتر است پس یک دو هزار و پانصدم آن، چقدر خواهد بود؟ آیا تأسیس بخشهای قرنیه، عدسیه، شبکیه در حجمی که یک دو هزار و پانصدم ارزن باشد نشانه قدرت نامتناهی، علم نامتناهی، سازنده این چشم نمی باشد؟ شما خودتان این سخن را در چشمهای حشرات دیگر، بیندیشید تا به عظمت آفریننده آنها پی ببرید.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 ص 65

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد