حشره های نوازنده

فارسی 1891 نمایش |

حیوان شناسان زنجره ها را بخاطر آواز بلند و منظم آنها، نوازندگان جهان حشرات می نامند. حشره های نوازنده، گرماسنجهای خوبی هستند. زنجره ها هر چه گرمتر شود، تندتر می خوانند و چون گرمی هوا به صد درجه فارنهایت رسید خاموش می شوند. پاره ای از ارباب دانش، درجه حرارت هوا را، از روی آواز زنجره می فهمند و می گویند: اگر تعداد دفعاتی را که یک زنجره برقی در 15 ثانیه از خود صدا بیرون دهد با شماره 40 جمع می کنیم، درجه حرارت هوا را بدست آورده ایم.
زمان درازی، از اختراع گرماسنج، بدست بشر نمی گذرد آنچه قطعی است که این اختراع وقتی به ثمر رسیده که بشر در دوره تکامل سیر می کرده و انگیزه اختراع این بوده که بشر بخودی خود نمی توانسته، درجه حرارت را تعیین کند پس دست توسل به دامان گرماسنج زده. ولی صدها سال است که زنجره بدون هیچ وسیله ای، درجه حرارت هوا را، تشخیص می دهد و خبر می دهد و بشر از مدلول این خبر اطلاعی نداشت، تا زمانیکه به اختراع گرماسنج موفق گردید آنگاه دانست که گرماسنجی جاندار، درین جهان بوده و هست.
چگونه زنجره به مقدار درجه حرارت هوا پی می برد و چگونه خبر می دهد؟ لمس حرارت، هر چند آسان است، لیکن تعیین مقدار آن بطور دقیق آنقدر دشوار است که هیچ فردی از افراد بشر، قادر بر آن نخواهد بود. آیا ادراک زنجره، از ادراک بشر، بیشتر و بالاتر است؟ زنجره را نیروئی هدایت می کند که دارای برترین دانشها و بالاترین قدرتها است وگرنه این حشره کوچک نمی تواند وظیفه ای را انجام دهد که انسان بزرگ و دانشمند، قادر بر آن نباشد. نیروی هدایت کننده زنجره، همان نیروئی است که همه جانوران را هدایت می کند، و جز او کسی نیست.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 ص 145-144

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد