هنرنمائی گنجشک های تشنه

فارسی 2245 نمایش |

اندیشمندی چنین می گوید: روزی سرد، در بیرون شهر بر فراز کوههای نزدیک، کوه پیمائی می کردم. در مسیر خود گنجشک هائی را دیدم که روی برکه ای یخ بسته نشسته اند و میکوشند که با سوراخ کردن قشر یخ بوسیله نوک های خود، آبی برای نوشیدن پیدا کنند. هر بار که جائی از یخ را نوک می زدند و در اثر کلفتی یخ نتیجه نمی گرفتند، به نوک زدن جای دیگر می پرداختند، ولی همه این تلاشها در اثر کلفتی یخ بی ثمر بود. به ناگاه دیدم که یکی از گنجشکان به روی یخ خوابید! گمان کردم که بیچاره آسیبی دیده و روی یخ افتاده است، ولی گمان من بزودی باطل شد. چون طولی نکشید که گنجشک مزبور از جای برخاست و گنجشک دیگری بر جای او خوابید. پس از لحظاتی چند که از خوابیدن دومی گذشت از جای برخاست و خوابگاه را به سومی سپرد و سومی به چهارمی و چهارمی به پنجمی این روش ادامه پیدا کرد. هر گنجشکی با بدن گرم خود لحظه ای بر روی یخ می خوابید و سپس بر میخاست و جای خود را به دیگری می سپرد. کم کم یخ نازک شد و نازکتر شد. به یکباره گنجشکان به قشر نازک یخ هجوم کرده و با نوکهای خود به سوراخ کردن پرداختند. سوراخی ایجاد شد و همگی به نوشیدن مشغول شدند تا سیراب گردیدند.
گنجشک می داند که درین جا برکه آبی بوده و خشک نشده، بلکه روی آن یخ بسته است. گنجشک یخ و زمین سنگی را از هم جدا می کند و میداند که در زیر یخ آب است و می داند که یخ را با نوک زدن می توان سوراخ کرد، می داند که تنش حرارت دارد، می داند که حرارت هنگامی که با یخ تماس بگیرد، یخ را آب می کند و از قانون حرارت و حرکت اطلاع کامل دارد و گرما را به یخ می رساند. پس گنجشگ از علوم طبیعی آگاه است. دیده اند که اگر دقیقه ای چند به روی یخ بخوابد، سرما می خورد سینه پهلو نمی کند. پس گنجشک درس پزشکی خوانده و مدرسه بهداشت را دیده است. میداند که پس از چند دقیقه که بر روی یخ خوابید حرارت پیکرش نقصان می پذیرد. اگر خوابیدن را ادامه بدهد به خودش زیان رسانیده و برای آب کردن یخ نیز سودمند نخواهد بود. از جای بر میخیزد تا تجدید نیرو کند و گنجشک دیگری بجای وی بخوابد. درست در همان نقطه، نه اینورتر و نه آنورتر، با استعمال طبیعی ترین وسائل، قطعی ترین نتیجه را می گیرد. چنین کاری، عقلی فوق العاده و فکری نیرومند و مغزی دانشمند نیاز دارد. آیا گنجشک چنین است؟

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 صفحه 157-155

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد