وزن مولکولی آب

فارسی 2171 نمایش |

وزن مولکولی آب 18 می باشد. با این حال، تا چندین درجه بالای صفر، بصورت مایع می باشد و بخار نمی شود. این خصوصیت آب، هر چند بسیار عادی بنظر می آید ولی از نظر علم، بسیار غیرعادی است، بلکه امری است غیرطبیعی و معجزه می باشد؛ چرا که آمونیاک در وزن مولکولی، همسایه آب می باشد. یعنی وزن مولکولی آن، 17، است و در 33 درجه زیر صفر سانتی گراد، هنوز در حال بخار است و بصورت مایع در نمی آید. در وزنهای مولکولی تفاوت میان دو همسایه، خیلی کمتر از این است.
آری آب، استثنائی است در قوانین طبیعی. استثناء در قوانین طبیعت، نشانه عقل بزرگ و علم بزرگ و قدرت بزرگ سازنده مستثنی و همسایگان وی می باشد. پدید آورنده آب، جوری آن را آفریده که مانند همسایه اش، در حرارت معمولی، بخار نشود. اگر آب، بر طبق اقتضای وزن مولکولیش، در حرارت معمولی بخار می شد، چه می شد؟ آب دریاها که دچار حرارت های گوناگون زمین است بخار می شد. اگر این ماده حیات، در برابر تغییر حرارت زمین، تا این اندازه استقامت نداشت و قانون همسایگی (اختلاف بسیار کم) شامل حال آن بود، زنده ای بر روی زمین نمی ماند؛ زیرا هر چه آب بود بخار می شد. بشر، از تشنگی هلاک می شد، جانداران، در آرزوی یک قطره آب، همگی می مردند. نباتات همگی، خشک می شدند، بلکه بشری، جانوری، گیاهی نبود و زنده ای بر روی زمین یافت نمی شد. پس پدیدآورنده آب بسیار دانا و بسیار توانا و بر زندگان بسیار مهربان می باشد وگرنه آب را جور دیگری می آفرید که با همسایگانش همنشین باشد.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 صفحه 96-95

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها