گیاهان دریایی

فارسی نسخه موبایل

اسفنج و مرجان، در آب زندگی می کنند و از موجودات زنده آبی هستند که در نقطه ای ثابت میباشد و حرکت نمیکنند. اگر بگوئیم فصل مقوم حیوان، حس و حرکت ارادی میباشد، اسفنج و مرجان، حیوان نیستند و از سلسله نباتات بشمار می آیند. اگر بگوئیم فصل مقوم حیوان داشتن معده است اسفنج و مرجان حیوان میباشند. از این رو دانشمندان روز آنها را از سلسله حیوان، قرار داده اند. در پیکر این جانوران دریائی بجز معده آنها جای خالی ندارد و پیکر آنها توپر می باشد تا بتوانند حیات خود را در برابر امواج آب حفظ کنند. در این جا مشکلی پیش می آید که تولید مثل در این جانوران چگونه بایستی باشد چون در میان پیکر آنها جائی خالی برای پیدایش نوزاد نمی باشد. معده که صلاحیت برای بارداری ندارد. زیرا آنچه در معده بیاید جذب می گردد. ولی دانش بی پایان و قدرت نامحدود، فرمانفرمای خلقت، این مشکل را نیز به آسانی حل کرده است و تولید مثل را در این دو حیوان به شکل جوانه زدن، در آورده است. نخست در پشت آنها جوانه ای پیدا میشود، کم کم نمو می کند و پس از رشد کامل، در اسفنج از مادر جدا میشود و فردی مستقل می گردد. ولی در مرجان، بیشتر، به بدن مادر چسبیده میماند و جوانه های کامل عشیره جمعیت زیادی را تشکیل می دهند که همگی از راه معده به هم مربوط می باشند و شهری از مرجان را تشکیل می دهند.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 صفحه 13

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها