تبلیغ ماتریالیسم زیر پوشش قرآن

فارسی 1433 نمایش |

خطر نفاق همیشه اسلام را تهدید می کرده است؛ ولی همیشه به یک شکل نبوده بلکه در هر دوره ای و هر عصری به شکل تازه ای ظاهر گشته است. مثلا عده ای دانسته و ندانسته ماتریالیسم و مادیگی را در زیر پوشش قرآن تبلیغ می کنند. اولش با نام خدا آغاز می گردد و همه اش خدا و پیامبر و قرآن است ولی وقتی به محتویات آن می رسیم می بینیم مادیگری خودش را در زیر چهره قرآن مخفی کرده است. یعنی همان مادیگری که خیال می کند می تواند در ایران با مذهب مبارزه کند و با شدت مبارزه خود را آغاز کرد و گفت خدا دروغ است، پیغمبر دروغ است، وحی دروغ است، ولی سخت در مقابل نیروی قوی مذهب شکست خورد؛ اینک که از آن روش مأیوس گشته، همان حرفها را با آب و رنگ اسلامی تحویل می دهد. یعنی خدا را به شکل دیگری انکار می کند و قیامت را به شکل دیگر. مثلا هرجا صحبت از قیامت و آخرت می شود تعبیر به نظام برتر می کند در مقابل دنیا را به معنای نظام پست تر زندگی! یعنی دنیا و آخرت در لسان قرآن، دنیا؛ نظام ظالمانه طاغوتی است و هنگامیکه نظام تغییر کرد می شود آخرت! و البته کلمه «حق یراد بها الباطل؛ حرف حقی است که از آن باطل قصد شده».
شکی نیست که در دنیا نظام پست وجود دارد و باید با نظام پست تر جنگید و نظام برتر را بجای آن نشاند و در تعبیرات قرآن هم آمده است، اما هیچ وقت مراد قرآن از دنیا و آخرت نظام برتر و پست تر نیست. بلکه دنیا و آخرت برای خودش مطلبی است و نظام پست تر و بدتر مطلب دیگر. ملاحظه می کنید که نمی گویند آخرت دروغ است؛ جاودانگی انسان در عالم آخرت را تکذیب نمی کنند، بلکه جاودانگی را اینچنین توجیه می کنند؛ و این همان حرف معروف مادیین است که تکامل را توجیه می کنند و می گویند فردی می میرد و فرد دیگری بجای او می آید و او می رود و فرد سومی و همینطور؛ نوع باقیست و جاودانگی همین است! این همان قرآن سر نیزه کردن معاویه است که چهره خود را عوض کرده است و این نفاق است که در هر دوره ای به شکلی خودنمایی می کند و مسلمانان ناآگاهند که 1400 سال است گول قرآن سر نیزه کردن را می خورند و هر وقت گروه ضد مذهبی پیدا شدند نقش ضدیت خود را در لباس مذهب توانسته اند پیاده کنند و اگر مسلمین بیدار و آگاه باشند نقشه های شوم آنان نقش بر آب می گردد.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 1 و 2- صفحه 168-166

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها