فلسفه تحریم گوشت خوک و سکرات در اسلام

فارسی 2294 نمایش |

پرسش: چرا خوردن گوشت خوک در اسلام حرام است؟
پاسخ: گوشت خوک تنها در اسلام حرام نیست بلکه چنانچه از انجیل درمی آید و همچنین از تورات پیداست، در ادیان آسمانی پیش از اسلام نیز حرام بوده است حکمتی که برای حرمت گوشت آن ذکر شده مضرات بهداشتی و نجاست خواری است.
پرسش: چرا مشروبات الکلی در اسلام حرام است؟
پاسخ: اسلام اساس تعلیم و تربیت خود را روی تعقل گذاشته که تنها مایه امتیاز انسان است بر سایر حیوانات و روشن است که مشروبات الکلی و هر مسکر دیگر این امتیاز را که پایه و اساس زندگی انسان است ضایع می کند و بدون استثنا مقاصد تعلیم و تربیت دینی را نقش بر آب می نماید. جنایت های گوناگون و تعدیات و تخلفات، غیرقانونی و بی بند و باریهایی که مشروبات الکلی تنها عامل یا سهیم در آنهاست و همچنین تلفات و مضار بهداشتی روحی و جسمی و اثرات سوء وراثتی که روزانه در عالم بشریت زاییده مشروبات الکلی می باشد قابل اغماض نیست.

منـابـع

علامه طباطبایی- اسلام و انسان معاصر- صفحه 159-158

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها