بی احترامی به قرآن

فارسی 2730 نمایش |

پرسش: در پاره ای از قرآن ها که اکثرا در ایران چاپ شده از طرف ناشرین، یک سلسله اشکال به نام طلسم ضمیمه کلام الله مجید گردیده و یکجا چاپ و به فروش می رسد. اصولا برای این اشکال و طلسمها مدرک صحیحی وجود دارد یا خیر؟
پاسخ: اصولا این اشکال و طلسمها خواه آنچه ضمیمه قرآن گردیده و چاپ شده، خواه غیر آن، مدرک صحیحی ندارند و از راه موازین دینی، هیچ گونه دلیلی بر صحت آنها در دست نیست.
پرسش: برای نظر به هر یک از این اشکال و طلسمات، یک سلسله خواص عجیب و غریبی می نویسند و همه آنها را به پیامبر اکرم و ائمه هدی نسبت می دهند، تکلیف این آثار و فواید چیست؟
پاسخ: مزایایی که از زبان پیامبر اکرم و ائمه هدی برای نظر کردن به این اشکال نقل شده است قسمتی از آنها مجعول و باطل است؛ مانند مطالبی که درباره نظر کردن به مهر نبوت و امثال آن نقل شده و قسمت دیگر مدرکی ندارد.
پرسش: ترسیم تمثالهای پیامبر اکرم و ائمه هدی با وضعی که مشاهده می شود و ضمیمه کردن آنها به قرآن و همچنین ضمیمه کردن اشکال و طلسمات فوق الذکر و نیز ضمیمه کردن محرم نامه و نوروزنامه از نظر شرع انور چگونه است؟
پاسخ: ترسیم تمثالهای تخیلی پیامبر اکرم و ائمه هدی و ضمیمه کردن آن به قرآن و همچنین ضمیمه کردن یک سلسله روایات خرافی مانند این که اگر کسی به شکلی که مهر نبوت نامیده می شود نگاه کند ثوابی معادل ثواب هزار هزار حج! از حجهای رسول خدا برای او نوشته می شود! یا اگر به فلان شکل نگاه کند همه گناهان او آمرزیده و شفاعت امت محمد به دست او سپرده می گردد! قطعا موجب هتک حرمت قرآن مجید و حرام می باشد.
همچنین ضمیمه کردن یک سلسله اشکال به نام طلسم و غیره به قرآن مجید با توجه به آنچه در بالا ذکر شد که کوچکترین مدرکی ندارد خالی از هتک حرمت نیست. اساسا یک فرد مسلمان نباید این نکته بدیهی را فراموش کند یا از آن غفلت نماید که این کتاب پاک آسمانی که سخن خدا و قرآن مجید نامیده می شود، یگانه تکیه گاه معارف اصلی و فرعی اسلام و سند زنده نبوت و مایه آبروی ششصد میلیون مسلمانان جهان است. با تذکر این نکته هرگز وجدان دینی یک فرد مسلمان اجازه نمی دهد که کتاب دیگری را هرچند مشتمل به مطالب حقه هم باشد ضمیمه آن کرده و در عرض آن قرار دهد و در جامعه منتشر سازد، تا چه رسد به امثال محرم نامه ها، نوروزنامه ها و احکام کسوف و خسو» که دنیای امروز با نظر سخریه به آنها نگاه می کند و از آن بدتر اشکال و رسوم خرافی و تمثالهای تخیلی است که ضمیمه کردن آنها به قرآن مجید با حیثیت و شئون خدا بازی کردن است. ناشرین محترمی که دوست دارند پاره ای از مطالب حقه را مانند تاریخ اولیای دین و کتابهای عقاید مذهبی و تجوید و قرائت در سایه نشر قرآن مجید منتشر کند ممکن است آنها را جداگانه چاپ و صحافی کرده و همراه قرآن کریم به مراجعین خود بدهند.

منـابـع

سید محمدحسین طباطبائی- اسلام و انسان معاصر- صفحه 253-251

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها