شرایط ازدواج از نظر اسلام

فارسی 2856 نمایش |

در قانون اسلام عاقل بودن و بالغ بودن و مختار بودن کافی نیست که شخص بتواند درباره ازدواج تصمیم بگیرد و یا در مال و ثروت خود تصرف کند. پسر یا دختری که می خواهند ازدواج کنند آنگاه ازدواجشان صحیح است که رشد عقلانی داشته باشند، یعنی مفهوم ازدواج که چیست و برای چیست و چه مسؤولیت هایی دارد و چه تأثیری در سرنوشت فرد دارد، باید درک کنند که کورکورانه در موضوعی به این اهمیت وارد نشوند. و همچنین پسر یا دختری که دارای ثروت شخصی از راه ارث یا راه دیگر شده اند، به محض اینکه به بلوغ برسند کافی نیست که مال و ثروت آنها را در اختیار خودشان قرار دهند، بلکه لازم است مورد آزمایش قرار گیرند.

اگر علاوه بر بلوغ دارای رشد عقلی هم بودند یعنی لیاقت و شایستگی نگهداری و بهره برداری از مال و ثروت خود را داشته باشند مال و ثروت به آنها داده می شود، در غیر این صورت، ولی شرعی و قانونی آنها همچنان بر ولایت و سرپرستی خود ادامه می دهد.
قرآن کریم می فرماید: «و ابتلوا الیتامی حتی إذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم» (نساء/آیه 6)؛ «یتیمان را مورد آزمایش قرار دهید تا آنگاه که محرز شود به سن ازدواج رسیده اند. در این صورت، اگر احساس کردید که دارای رشد و کاردانی هستند پس مال آنها را در اختیار خودشان قرار دهید».

منـابـع

مرتضی مطهری- انسان در قرآن- صفحه 53

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد