حکم مخصوص خداوند در ازدواج های رسول اکرم

فارسی 1828 نمایش |

با توجه به اینکه هر مرد مسلمان می تواند چهار زن عقدی بعقد خود درآورد می بینیم که رسول خدا از این حکم مستثنی می شود، این استثنا را آیه های 50 تا 52 سوره احزاب چنین بیان می نماید: «ای پیامبر! ما برای تو حلال کردیم زنانت را که مهرشان را داده ای و آنچه را که خدای به تو ارزانی داشته است. و (نیز) دختران عمو و دختران عمه هایت و دختران دائی و دختران خاله هایت که با تو مهاجرت کرده اند و زن مؤمنه ای که خویشتن را به پیامبر بخشید که اگر پیامبر بخواهد با او ازدواج کند که تنها تو چنین امتیازی را داری نه دیگر مؤمنان ما دانستیم آنچه را که درباره زنانشان بر آنها واجب کردیم و نیز آنچه را که خداوند به آنها ارزانی داشته است تا بر تو تنگی نباشد و خدای آمرزندۀ مهربان است. نوبت هر كدام از آن زنها را كه میخواهى به تأخير انداز و هر كدام را كه میخواهى پيش خود جاى ده و اگر از زنانی که از خود دور ساخته ای بار دیگر به خود بخوانی بر تو گناهی نیست و این برایشان به روشن ساختن چشمهایشان نزدیکتر است و اندوهگین نشوند و خشنود گردند به آنچه تو به ایشان بدهی و به همه ایشان و خداوند به آنچه در دل دارید آگاه است، و خدا دانای بردبار است. و بعد از این زن تازه ای بر تو حلال نباشد و نه اینکه به جای ایشان زنانی دیگر بگیری اگر چه زیبائی آنها تو را به شگفت اندازد مگر آنچه را که خداوند به تو ارزانی داشته و به اختیار تو درآورده است و خداوند بر همه چیز نگهبان است.»
خود این دستور بوده که در این آیات تصریح به آن شده و در نتیجه راه را برای پیامبر باز گذارده تا خود هر چه صلاح بیند اقدام کند. و پیامبر هر چه را در امر ازدواج خود صلاح می دانست عمل می فرمود تا آنکه در پایان عمر تعداد بانوان او به نه تن رسیدند البته این نه از آن بابت بوده است که برای پیامبر نه زن گرفتن جایز بوده است و برای مردان دیگر چهار زن.
در آیات گذشته حدود آزادی پیامبر منهای حسن و زیبائی بانوان تعیین شده که جز مصلحت اندیشی نمی توانست چیز دیگری باشد، شاید به همین دلیل نیز بوده که اجازه رهایی بانوان موجود را برای گرفتن زنان دیگر همچنان که مرد مسلمان اجازه طلاق دادن چهار زن عقدی برای تبدیل به چهار زن دیگر داشته- نداده است پیامبر از این اختیار خود در تأمین مصالح عالیه اسلامی و رهبری سیاسی معنوی برای تأمین نیازهای انسانی بانوان آبرومند جامعه آن روز استفاده می فرمود. اما وقتی که وضع مسلمانان پس از فتح مکه سر و سامان گرفت از آن پس رسول اکرم با هیچ بانوئی ازدواج نکرد، زیرا حاجتی به این کار نبوده است.

منـابـع

سیدمرتضی عسگری- نقش عایشه در تاریخ اسلام- ج1 صفحه 82-84

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد