تقوا در قرآن

فارسی 705 نمایش |

تنها راه رسیدن به درجات خوشبختی و تنها راه رستگاری از درکات هلاکت و بدبختی، تقوی و پرهیزگاری است. هر چند این مطلب، نزد اهل ایمان روشن است لیکن برای تذکر و یادآوری، به بعضی از خواص و آثار عظمیه آن که در قرآن مجید و اخبار اهلبیت (ع) رسیده به طور اختصار اشاره می شود.

قرآن  مجید و تقوی:
1- تقوی وصیت خداوند به بنی آدم در تمام کتابهای آسمانی است، چنانچه  می فرماید: «هر آینه کسانی را که پیش از شما کتاب آسمانی داده شده اند و شما را وصیت می کنم که از مخالفت پروردگار بپرهیزید» ( سوره نساء / آیه 13).

2- تقوی مورد مدح و ثنای خداوند است، چنانچه می فرماید: «اگر صبر کنید و پرهیزگار  باشید، از استواری کارهای دین و درستی نشانه های ثبات بر آن و یا از حقایق ایمان است» ( سوره آل عمران/ آیه 186)

3-  تقوی سبب حفظ و نگهداری از کیدهای شیاطین است چنانچه می فرماید: «اگر صبر داشته باشید و پرهیزگار باشید کید ایشان به شما ضرر نمی زند» ( سوره آل عمران/ آیه 120)

4- تقوی سبب یاری و تأیید خداوند در تمام امور است، می فرماید: «به درستی که خداوند با کسانی است که پرهیزگارند» ( سوره  نحل/ آیه 128)

5- تقوی سبب رستگاری و رزق حلال است از راهی که خود شخص گمان ندارد می فرماید: «کسی که از خدا بترسد و مرتکب گناه نشود، خداوند راه بیرون شدنی برایش قرار  می دهد یعنی از اندوه دنیا و آخرت او را رهائی می دهد و او را از جائی که گمان ندارد  روزی می رساند» ( سوره طلاق/ آیه 2)

6- به سبب تقوی خداوند عمل بنده را از نقص و عیب پاک می فرماید، چنانچه می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید در ارتکاب گناه از خدا بترسد و سخن درست و استوار بگوئید تا خدا کارهای شما را اصلاح فرماید به اینکه گناهانتان را بیامرزد و اعمال نیک تان را می پذیرد» ( سوره احزاب / آیه 71)

7- تقوی سبب آمرزش گناهان است، می فرماید: «و گناهان شما را بیامرزد» ( سوره احزاب / آیه 71)

8- تقوی سبب محبت خداوند است، چنانچه می فرماید: «خداوند پرهیزگاران را دوست می دارد» ( آل عمران / آیه 76)

9- تقوی سبب پذیرفته شدن اعمال است، می فرماید: «تنها از پرهیزگاران پذیرفته می شود» ( سوره مائده/ آیه 27)

10- تقوی سبب زیادتی اکرام و اعزار، نزد پروردگار عالمست. می فرماید: «گرامی ترین  شما نزد خداوند، پرهیزگارترین شما است» ( سوره حجرات/ آیه 13)

11-  تقوی سبب افاضه نور معرفت و علم است، می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید اگر پرهیزگاری را شعار خود سازید خداوند برای شما نوری قرار می دهد تا بین حق و باطل را تمیز دهید، به اینکه خداوند یاریتان می کند تا یاری کسی که برحق است از کسی که بر باطل  است جدا شود» ( سوره انفال / آیه 29)

12- تقوی سبب بشارت دادن ملائکه است هنگام مرگ، چنانچه می فرماید: «کسانی که ایمان آوردند و با تقوی بودند برایشان در زندگانی دنیا، یعنی هنگام مرگ و در آخرت بشارت است» ( سوره یونس / آیات 63-64)

13- تقوی سبب خلاصی از عذاب است، می فرماید: «نجات می دهم کسانی را که پرهیزگار بودند» ( سوره مریم / آیه 72)، و قرآن مجید از ذکر تقوی و امر به آن و بیان آثار  آن پر است و به همین مقدار اکتفا می شود.

منـابـع

شهید عبدالحسین دستغیب- گناهان کبیره(باب اول)- از صفحه 10 تا 12

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها