جستجو

حضور عینی پیامبر در مراتب قرآن

قرآن کریم، دارای نشئه ی کثرت، تفصیل، ترکیب و نشئه ی وحدت، بساطت و اجمال است، خداوند، راجع به مرحله ی عالیه ی قرآن می فرماید: «و إنه فی أم الکتاب لدینا لعلی حکیم؛ همانا كه آن در كتاب اصلى [=لوح محفوظ] به نزد ما سخت والا و پر حكمت است.» (زخرف/ 4) قرآنی را که شما تلاوت می کنید، ریشه اش نزد خداست، آنجا مادر و باطن همه ی مراحل بعدی کتاب آسمانی است. و راجع به مرحله ی نازله ی آن، که مقام لفظ و کثرت باشد می فرماید: «إنا جعلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون؛ همانا ما آن را قرآنى عربى کردیم، باشد که تعقل کنید.» (زخرف/ 3)
پس قرآن، گذشته از وجود لفظی در عالم کثرت، دارای وجود نوری و بسیط نیز هست و "أم الکتاب" غیر از کتاب محو و اثبات است زیرا کتاب محو و اثبات مصون از تغیر نیست بلکه نشئه ی تغیر است ولی "أم الکتاب" از گزند هر گونه دگرگونی منزه است، قواعد کلیه و حقیقت بسیطه از آنجا بوده، مرتبه تجرد تام، آنجاست.
خدای سبحان پس از معرفی قرآن می فرماید: «و إنک لتلقی القران من لدن حکیم علیم؛ تو ای پیامبر، نزد خدای حکیم و علیم قرآن را می آموزی، قرآن را نزد ما تلقی می کنی.» (نمل/ 6) و قرآن پیش خدا "أم الکتاب" است پس تو "أم الکتاب" را فرا می گیری و عین آن می شوی! آنجا دیگر سخن از لفظ و صوت و کثرت مادی نیست تا از عبری و عربی یا محو و اثبات و مانند آن بحث باشد، بلکه تنها سخن از حقیقت تامه است؛ کلام خداوند در موطن تجرد تام، به ایجاد صوت، موج، آهنگ و مانند آن نیست.
بنابراین نازلترین مرحله ی قرآن عربیت آن است که پیغمبر، این لفظ عربی را نیز توسط حضرت جبرئیل می شنید و عالیترین مرحله ی آن، أم الکتاب است که پیامبر با علم لدنی آن را فرا می گرفت و بین این حد نازل و آن حد عالی هم مراتبی است که آیات: «فی صحف مکرمة* مرفوعة مطهرة* بأیدی سفرة * کرام بررة؛ [که] در صحیفه هایى ارجمند، والا و پاکیزه، به دست سفیرانى، گرامى و نیکوکار است.» (عبس/ 13- 16) ناظر به آن است و نبی اکرم همه ی این وسایط و مراحل را پیموده، و در همه ی این مراتب، همراه با هر یک از فرشتگان حامل وحی، حضور عینی و علمی داشته، از همه ی آنان وحی را تحویل می گرفته است، پس هم حد نازل قرآن کریم، که وجود عربی و کثرت و سوره و لفظ و کلمه است، به سمع او رسیده و هم حد عالی آن را که حقیقت بسیط و ثابت أم الکتاب است تلقی نموده و هم مراتب بین این دو حد را با حفظ تناسب دریافت کرده است.

منابع

  • عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 8 صفحه 46

کلید واژه ها

اسلام پیامبر اکرم قرآن جبرئیل

مطالب مرتبط

معجزه پیامبر غیر از قرآن حقیقت معراج پیامبر اسلام اعجاز قرآن از نظر عدم تضاد و اختلاف منطق منکران اعجاز و نقد آن رسالت جهانی قرآن و دعوت عمومی پیامبر اسلام اجازه گرفتن قبل از ورود به خانه افراد امامت از نظر آیات قرآن

اطلاعات بیشتر

ترفیع الهی پیامبر اکرم در قرآن معیت قرآن با رسول اکرم تعلیم اسرار و تاویل قرآن جلوه هایی از سیره ی قرآنی رسول اکرم اوصاف مشترک قرآنی خدا و رسول اکرم ترتیب در قوس نزول و صعود معلم اول و ثانی قرآن ام الکتاب و کتاب مبین

ابزار ها