جستجو

نسبت بین جزا و عمل

توافق جزاء و عمل به این معناست که جزای عصیان بیش از آن نخواهد بود گرچه کمتر از آن ممکن است؛ زیرا عفو یا تخفیف، با حکمت و رحمت مخالف نیست؛ و جزای اطاعت موافق آن است، یعنی کمتر از آن نخواهد بود، گرچه بیشتر از آن ممکن است؛ زیرا افزایش پاد