جستجو

تعامل با ادیان در سیره پیامبر اکرم

تعامل مثبت و منطقى پیامبر اکرم (ص) با ادیان و مذاهب عصر خود
از جـمـله رازهـاى مـوفقیت پیامبر اعظم (ص)، داشتن منطق کاملا روشن در برخورد با جریان هـاى اعـتـقـادى-دیـنى و آیین عصر خویش بود؛ چه اینکه از یک سو با بت و بت پرستى و کفر و شرک و نفاق در عقیده و عمل مبارزه فرهنگى و اجتماعى کرد و مثلث کفر، شرک و نفاق نـیـز در طـول دوران رسـالتـش در بـرابـر او قـرار گرفت و از هیچ مبارزه اى در برابر اسـلام و تـوحـیـد و عـدالت فروگذار نکرد.
قرآن کریم نیز مى فرماید: «و لتجدن اشد الناس عداوة للذین امنوا الیهود و الذین اشرکوا؛ مسلما يهوديان و كسانى را كه شرك ورزيده‏ اند دشمن‏ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت» (مائده/ 82) یا استراتژى دشمن را اسلام ستیزى تا مرز اسلام زدایى معرفى نمود که: «ولا یزالون یقاتلونکم حتى یـردوکـم عـن دیـنکم إن استطاعوا؛ و آنان پيوسته با شما می‏جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند» (بقره/ 217) یا فرمود: «و ما نقموا منهم الا ان یؤ مـنوا بالله العزیز الحمید؛ و بر آنان عيبى نگرفته بودند جز اينكه به خداى ارجمند ستوده ايمان آورده بودند» (بروج/ 8) یعنى قرآن کریم بسیار دقیق و واقع گرایانه چـهـره دشـمـن را مـعـرفـى و دشـمـن شـنـاسـى کـرده اسـت و خـط تـقـابـل ایـمـان-کـفـر، تـوحـیـد-شـرک، حـق-بـاطـل را در مـراحـل اولیـه طـرح و تـرویـج اسلام و سپس به عنوان تاکتیک و روش مبارزاتى دشمن در مـراحل بعدى گسترش اسلام تبیین نمود و جریان نفاق یا اسلام نقابدار ابوسفیانى و اشـرافـیـت و جـهـالت را در مقابله با اسلام اصیل قرآنى ولایى در نهایت ظرافت روشن و متذکر شد. پیامبر اعظم (ص) اگرچه مواجهه فرهنگى-سیاسى و نظامى داشت ولى از سـوى دیگر با ادیان و مذاهب از روش دعوت به کلمه توحید و توحید کلمه و احتجاج و مـنـاظـره هـاى عالمانه و تفکر و اندیشه ورزى استفاده مى نمود، که به تعبیر استاد شهید مـطـهـرى از ویـژگى هاى پیامبر اعظم (ص) داشتن جرأت یعنى خود را نباختن و استقامت داشتن بود هم «داعیا الى الله باذنه و سراجا منیرا؛ دعوت‏ كننده به سوى خدا به فرمان او و چراغى تابناك» (احزاب/ 46) بود و هـم «یـخـشـونـه و لا یـخـشـون احـدا الا الله؛ از او می‏ترسند و از هيچ كس جز خدا بيم ندارند» (احـزاب/ 39) و تـبـعـیـت از قـول احسن، تابع برهان و عقل شدن، بازگشت به فطرت اولیه، حق شناسى و حق گـروى، گـرایـش بـه مـعـرفـت و حـکـمـت، داشـتـن مـنـطـق و فـلسـفـه حـیـات مـعـقـول و طـیـبـه، اجـبـار نـابـردارى ایـمـان و... از مـبـانـى و مـبـادى یـا اصـول دعـوت نبوى بود.
اسلام از منطق والا و فراگیرى برخوردار بود که در بـرخـورد و مـواجـهـه بـا فـرهـنگ ها، ادیان و حکایت نه تنها مغلوب یا تضعیف نمى شد بـلکـه رازهـا و گـوهـرهـاى آن بـهتر، عمیق تر و شفاف تر آشکار مى شد و حقانیت آن اثـبـات مـى گـردیـد. بـه هـمـیـن دلیـل پـیـامـبـر اکـرم (ص) رابـطـه حـسـنـه و تعامل سازنده اى با ملل و نحل و جریان هاى دینی-آیینى عصر بعثت داشت.
رهبران ادیان و مـذاهـب یـا نـمـایـنـدگـان جـریـان هـاى فـکـرى-مـذهـبـى بـا او مـلاقـات کـرده، مـسـائل خویش را طرح و پاسخ مى گرفتند که برخى از آنها به صورت کلان و کلى در قرآن تبیین و برخى نیز در تاریخ زندگى پیامبر اسلام ثبت و ضبط شده است. ایـن کـارکـرد موفق در ارتباط با فرهنگ و تمدن هاى دوران صدر اسلام به نوع رهبرى و مدیریت پیامبر اکرم (ص)، قوت و قدرت فکرى-معرفتى اسلام، حقانیت نبوت و رسالت محمد (ص)، هدفدارتر و گزینش روش هاى منطقى در پیشبرد اسلام از سوى پیامبر خدا (ص) بـوده است. به همین جهت با مهربانى توأم با برهان و منطق نظرى و عملى ثابت، اخلاق سالم و سازنده تبلیغى دین مسلمین و حتى غیرمسلمانان را فریفته و شیفته اسلام و پیامبر (ص) مـى نـمود و البته همه زیبایى هاى وجودى پیامبر بر همین تأییدات الهى، قـابـلیـت و اسـتـعداد نبوى، مجاهدت و سلوک الهى و ملکوتى، خردورزى و هوشمندى، اخلاق حسنه یا مکارم و معالى اخلاقى پیامبر اسلام بود. آرى براى پیامبر دعوت به خدا نـه خـود، حـاکـمـیـت قـوانـین الهى نه رأى و نظر خویشتن، بینش ها و ارزش هاى اسلامى و اقـامـه حـدود و عـدالت الهـى مـهـم بـود و لاغـیـر و چـنـیـن پـیـام هـاى عـمـیـق عـقـل و فـطـرت پـسند و روش و رویکرد عملى پیامبر اسلام با دنیاى عصر خود از مؤلفه هاى بسیار تأثیر گذار موفقیت و حاکمیت اسلام بود.

نتیجه:
پـیامبر اکرم (ص) با درک درست از شرائط زمان و مکان، باور به پیام الهى و پیامبرى و رسـالتـش، گـزیـنـش راه کـارهـاى کـارآمـد و پـویـا، تـدبـیـر و بـرنامه ریزى براى نـیـل بـه هـدف الهـى، صبر و بصیرت، شکر و شکیبایى، منطق اصولگرایانه علمى و عملى ثابت و روشن، اخلاق کریمانه و حسنه، مجاهدت و مهاجرت، دشمن شناسى و دشمن ستیزى، برخورد با ریشه هاى علل انحراف و انحطاط عقیدتى و عملى، عقلانیت و عدالت، بـیـدارى و پـایـدارى در راه هدف چون طبیب حاذق و مشفق در برخورد با بیماران فکرى-روحـى عـمـل کـردن، دعـوت خـالصـانـه، صـادقـانـه و صـریـحانه به سوى خدا، ارزش گـرایـى در قـول و فـعـل، داشـتـن یـاران بـصـیـر و مـجـاهـد، تـعـامـل مـثـبـت بـا ادیـان و آئیـن هـاى عـصـر خـویـش، قـرار دادن عـقـل و دل یـا فـطرت انسانها و تلاش در بیدارسازى فطرت آدمیان، مبارزه با تحریف، عـوام زدگى، واپس گرایى در حوزه درک دینى یا دین شناسى و دین دارى، قرین سازى دانـایـى، دیـندارى به هم و در پرتو تأییدهاى الهى توانست در یک زمان بسیار کوتاه عـلى رغـم مشکلات فراوان و مانع تراشى هاى فرهنگى-سیاسى و اجتماعى و حتى نظامى از سـوى دشـمـنـان تـوحـید و عدالت اسلام را در پهنه روزگار و آفاق عصر و جغرافیاى شرقى-غربى دوران خویش حاکم نماید و حقیقتا براى همه دین داران به خصوص عالمان دیـنـى و پرچم داران عرصه فرهنگ و سیاست یک الگوى عینى و واقعیت پذیر و آیینه راه نما و تابلویى از جاذبه هاى محتوایى و قالبى اسلام عزیز شود تا در همه اعصار حتى عـصـر غـیـبـت امـام زمـان (عـج) و عصر تهاجم فرهنگ ها حاکم گردد که «الاسلام یعلوا و لا یـعـلى عـلیـه » و «هـو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله و لو کره الکافرین؛ او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند هر چند مشركان خوش نداشته باشند» (توبه/ 33).

منابع

  • مهدى عبداللهى- مأخذشناسى توصيفى سيره پيامبر اعظم (ص )

کلید واژه ها

ادیان پیامبر اکرم سیره نبوی تاریخ اسلام قرآن اسلام جامعه اسلامی علم منطق

مطالب مرتبط

شیوه تعامل پیامبر اکرم با اهل کتاب ابزارهای گفتگوی پیامبر اکرم با مخالفان آسیب های جهانی شدن دین قوه قضائیه در حکومت پیامبر اکرم نقش پیامبر اکرم در تمدن بشری رابطه سنت پیامبر اسلام با سیاست زمینه های لازم برای ایجاد تفاهم میان ادیان الهی

اطلاعات بیشتر

شیوه تعامل پیامبر اکرم با اهل کتاب پیوستگی امنیت و معنویت با تعامل معاصر ادیان الهی تعامل با ادیان از نظر قرآن کریم رابطه تعامل سازنده ادیان الهی با نظم جهانی نقش تعامل ادیان الهی در کاهش خشونت عناصر تعامل گرایی در اسلام

ابزار ها