جستجو

معاد و آخرت شناسی در دین یهود (مرگ)

آخرت

آخرت شناسی به دلیل اینکه به آینده نادیده بشر ارتباط دارد و خبر دقیقی از آن نیست، همواره از بحث انگیزترین آموزه های ادیان بوده است. در یهودیت هم علیرغم ابهام در منشأ این آموزه که گروهی آن را تحت تأثیر تلاقی اندیشه های یهودی ایرانی در ایام اسارت بابلی می دانند، مفاهیمی همچون ماشیح، رستاخیز مردگان، جهان آینده، آخرین داوری، بهشت و جهنم وجود دارد.

مرگ در آیین یهود
در یهودیت براى اشخاصى که مى میرند آیین هاى مقدسى که مربوط به لحظات آخر عمر باشد وجود ندارد. البته کسانى که دو