جستجو

ظهور حقانیت خدای سبحان در حیات متألهانه انسان

در یک جامعه متوسط فرهنگی و دینی، والاترین وظیفه آن است که همه مردم به ویژه جوانان را هدایت کنند و آنان را از در افتادن به دامن گناه و منحرف شدن از مسیر فرهنگ الهی به سوی لجنزار فساد و تباهی باز دارند؛ اما گا