جستجو

ثواب تلاوت سوره های قرآن از نظر احادیث

ثواب تلاوت سوره عنکبوت و روم
«عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة العنکبوت و الروم فی شهر رمضان لیلة ثلاثة و عشرین فهو و الله یا أبا محمد من أهل الجنة لا أستثنی فیه أبدا و لا أخاف أن یکتب الله علی فی یمینی إثما و إن لهاتین السورتین من الله مکانا؛ ابوبصیر روایت کرده است که امام صادق (ع) مى فرمود: کسى که سوره عنکبوت و روم را در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان تلاوت کند، به خدا سوگند اى ابا محمد که او اهل بهشت است و هرگز از این حکم کسى را استثنا نمى کنم، و بیمى از آن ندارم که خداوند به خاطر این سوگند، گناهى در نامه اعمال من ثبت کند! و بدرستى که قدر و منزلت این دو سوره در نزد خداوند، والاست».

ثواب تلاوت سوره لقمان
«عن عمرو بن جبیر العرزمی عن أبیه عن أبی جعفر ع قال من قرأ سورة لقمان فی کل لیلة وکل الله به فی لیلته ملائکة یحفظونه من إبلیس و جنوده حتى یصبح فإذا قرأها بالنهار لم یزالوا یحفظونه من إبلیس و جنوده حتى یمسی؛ عمروبن جبیر عرزمى روایت کرده است که پدر او از امام محمدباقر (ع) شنیده است که فرمود: کسى که سوره لقمان را در هر شب تلاوت کند، خداوند در آن شب فرشتگانى بر او مى گمارد که او را تا به صبح از شر ابلیس و دستیارانش محافظت کنند، و اگر این سوره را در روز تلاوت نماید، همان فرشتگان او را تا شامگاهان از شر شیطان و دستیارانش بدور نگاه دارند».

ثواب تلاوت سوره سجده
«عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عبد الله ع قال من قرأ سورة السجدة فی کل لیلة جمعة أعطاه الله کتابه بیمینه* و لم یحاسبه بما کان منه و کان من رفقاء محمد و أهل بیته ص؛ حسین بن ابى العلاء نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که هفته اى یک بار سوره سجده را تلاوت کند، خداوند نامه اعمال او را در دست راستش مى دهد، و او را مورد محاسبه قرار نمى دهد، و از همراهان و همنشینان رسول خدا و خاندانش که درود خدا بر آنها باد، خواهد بود».

ثواب تلاوت سوره احزاب
«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال من کان کثیر القراءة لسورة الأحزاب کان یوم القیامة فی جوار محمد ص و أزواجه ثم قال سورة الأحزاب فیها فضائح الرجال و النساء من قریش و غیرهم یا ابن سنان إن سورة الأحزاب فضحت نساء قریش من العرب و کانت أطول من سورة البقرة و لکن نقصوها و حرفوها؛ عبدالله بن سنان نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسى که سوره احزاب را بسیار تلاوت کند، روز قیامت در جوار رسول خدا (ص) و همسرانش خواهد بود، سپس فرمود: سوره احزاب، رسوائیهاى زنان و مردان قریش را بازگو مى کند. اى پسر سنان! براستى که سوره احزاب، زنان قریش را -که از نژاد عرب بودند- رسوا کرد، و این سوره از سوره بقره طولانى تر بود ولى از آن کاستند و آن را تحریف کردند».

ثواب تلاوت سوره سبأ و سوره فاطر
«عن ابن أبی أذینة عن أبی عبد الله ع قال الحمدین [للحمدین جمیعا حمد سبإ و حمد فاطر من قرأهما فی لیلة لم یزل فی لیلته فی حفظ الله و کلاءته فمن قرأهما فی نهاره لم یصبه فی نهاره مکروه و أعطی من خیر الدنیا و خیر الآخرة ما لم یخطر على قلبه و لم یبلغ مناه؛ ابن اذینه نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: هر کس دو سوره سبأ و فاطر را که با کلمه حمد آغاز مى شوند، به هنگام شب تلاوت کند تمام آن شب را در پناه و امان خداوندى بسر خواهد برد، و چنانچه این دو سوره را در روز بخواند، در آن روز به هیچ چیز ناگوار و ناپسندى گرفتار نخواهد شد، و آنقدر از خیر دنیا و آخرت به او عنایت مى شود که هرگز بر دلش خطور نکرده، و (حتى) تصور آن را (هم) نمى کرده است».

ثواب تلاوت سوره یس
1- «عن أبی نصر عن أبی عبد الله ع قال إن لکل شی ء قلبا و إن قلب القرآن یس و من قرأها قبل أن ینام أو فی نهاره قبل أن یمشی کان فی نهاره من المحفوظین و المرزوقین حتى یمسی و من قرأها فی لیله قبل أن ینام وکل الله به ألف ملک یحفظونه من شر کل شیطان رجیم و من کل آفة و إن مات فی یومه أدخله الله الجنة و حضر غسله ثلاثون ألف ملک کلهم یستغفرون له و یشیعونه إلى قبره بالاستغفار له فإذا دخل فی لحده کانوا فی جوف قبره یعبدون الله و ثواب عبادتهم له و فسح له فی قبره مد بصره و أومن من ضغطة القبر و لم یزل له فی قبره نور ساطع إلى عنان السماء إلى أن یخرجه الله من قبره فإذا أخرجه لم تزل ملائکة الله یشیعونه و یحدثونه و یضحکون فی وجهه و یبشرونه بکل خیر حتى یجوزونه على الصراط و المیزان و یوقفونه من الله موقفا لا یکون عند الله خلقا أقرب منه إلا ملائکة الله المقربون و أنبیاؤه المرسلون و هو مع النبیین واقف بین یدی الله لا یحزن مع من یحزن و لا یهم مع من یهم و لا یجزع مع من یجزع- ثم یقول له الرب تبارک و تعالى اشفع عبدی أشفعک فی جمیع ما تشفع و سلنی أعطک عبدی جمیع ما تسأل فیسأل فیعطى و یشفع و لا یحاسب فیمن یحاسب و لا یوقف مع من یوقف و لا یذل مع من یذل و لا یکتب بخطیئة و لا بشی ء من سوء عمله و یعطى کتابا منشورا حتى یهبط من عند الله فیقول الناس بأجمعهم سبحان الله ما کان لهذا العبد من خطیئة واحدة و یکون من رفقاء محمد ص؛ ابونصر نقل کرده است که امام صادق (ع) مى فرمود: هر چیزى قلبى دارد، و قلب قرآن سوره یاسین است، هر کس آن را پیش از خواب و یا در روز پیش از فرا رسیدن شب تلاوت کند، در آن روز از گروهى که در پناه خداوند و روزى آنان مقرر شده است خواهد بود، و اگر کسى شب هنگام پیش از آنکه بخوابد تلاوت کند، خداوند (براى مراقبت از او) هزار فرشته مى گمارد تا او را از شر هر شیطان رانده شده و از هر آسیبى مصون بدارند، و اگر در همان روز بمیرد، خداوند او را به پاداش این عمل (تلاوت سوره یاسین) وارد بهشت مى کند، و به هنگام غسل، سى هزار فرشته (بر جنازه او) حاضر مى شوند و همه براى او طلب آمرزش مى کنند، و با حال استغفار او را تا قبر بدرقه مى کنند، و هنگامى که به خاک سپرده شد، آن فرشتگان در درون قبر او خدا را عبادت مى کنند و ثواب آن را به او مى دهند، و (خانه تنگ) قبر او تا آنجا که چشم او کار مى کند گشاده مى گردد، و از فشار قبر ایمن مى شود، و همواره تا به حشر نورى از گور او تا آسمان مى تابد. و به هنگامى که خدا او را از قبر برانگیزد، فرشتگان با اویند و او را بدرقه مى کنند و به رویش لبخند مى زنند و او را به خیر و نیکى بشارت مى دهند تا او را از صراط و میزان بگذرانند و او را در جایگاهى قرار دهند که هیچ مخلوقى (جز کروبیان و پیامبران الهى) آن مقام و منزلت را نشاید، و او با پیامبران الهى در پیشگاه خداوند مى ایستد، و با غمگساران غم نمى خورد، و با اندوهگینان به اندوه نمى نشیند، و با زارى زارى کنندگان زارى نمى کند. آنگاه پروردگار تبارک و تعالى به او مى گوید: اى بنده من! شفاعت کن، که من شفاعت تو را درباره هر کس که خواهى مى پذیرم، و اى بنده من! از من بخواه، که هر چه خواهى تو را خواهم داد، پس حاجت خود را از خدا مى طلبد و حاجتش برآورده مى شود، و شفاعت مى کند و شفاعت او پذیرفته مى شود، و مانند دیگران به حساب او نمى رسند، و مانند دیگران او را توقیف و بازداشت نمى کنند، و چون خوارشدگان زبون و خوار نمى گردد، و مکافات گناهان و اعمال ناپسندى که انجام داده است دامنگیر او نمى شود، و نامه سر گشاده اى به او داده مى شود تا از درگاه خدا فرود آید، و همه مردم (با دیدن او) تمام مردم از روى تعجب (به هم) مى گویند: خدا پاک و منزه است! این بنده حتى یک گناه هم ندارد، و از همدمان و همراهان محمد (ص) (رسول خدا) خواهد بود».
2- «عن جابر الجعفی عن أبی جعفر ع قال من قرأ یس فی عمره مرة واحدة کتب الله له بکل خلق فی الدنیا و بکل خلق فی الآخرة و فی السماء و بکل واحد ألفی ألف حسنة و محا عنه مثل ذلک و لم یصبه فقر و لا غرم و لا هدم و لا نصب و لا جنون و لا جذام و لا وسواس و لا داء یضره- و خفف الله عنه سکرات الموت و أهواله و ولی قبض روحه و کان ممن یضمن الله له السعة فی معیشته و الفرج عند لقائه و الرضا بالثواب فی آخرته و قال الله تعالى لملائکته أجمعین من فی السماوات و من فی الأرض قد رضیت عن فلان فاستغفروا له؛ جابر جعفى از امام محمد باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کسى که در عمر خود یک بار سوره یاسین را بخواند، خداوند به شماره هر آفریده اى در دنیا و در آخرت و آنچه در آسمان است دو میلیون حسنه نوشته و به همین اندازه از گناهانش پاک مى کند، و دچار تنگدستى و بدهکارى و خانه خرابى و رنج و دیوانگى نشود و جذام و وسواس و (سایر) بیماریهاى زیان آور مبتلا نمى گردد، و خداوند دشوارى مرگ را بر وى آسان مى کند، و خود کار قبض روحش را به عهده مى گیرد، و در زمره کسانى خواهد بود که خداوند متعال گشایش روزى و شادمانى او به هنگام مرگ و اسباب خشنودى به پاداشهاى اخروى او را تضمین کرده است، و آنگاه خداوند متعال به تمام فرشتگان خود در آسمانها و زمین خطاب مى کند که: من از این بنده خود راضى شدم، شما هم براى او طلب آمرزش کنید».

منابع

  • شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 109-112
  • محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکی‏ها و کیفر گناهان- صفحه 285-292

کلید واژه ها

پاداش الهی تلاوت قرآن راویان حدیث احادیث انسان تربیت

مطالب مرتبط

ثواب تلاوت قرآن پاداش تلاوت سوره های قرآن در روایات پاداش تلاوت قرآن ثواب تلاوت برخی از سوره های قرآن ار نظر روایات پاداش تلاوت سوره های قرآن پاداش تلاوت برخی از سوره های قرآن پاداش تلاوت قرآن از دیدگاه امامان علیهم السلام

اطلاعات بیشتر

فضیلت ماه مبارک رمضان و ثواب روزه آن پاداش تلاوت سوره های قرآن در روایات پاداش تلاوت قرآن از دیدگاه امامان علیهم السلام ثواب تلاوت برخی از سوره های قرآن

ابزار ها