جستجو

بررسی شروع آفرینش در تورات

مساله پیدایش آفرینش و چگونگی آغاز آن در هر مکتب و مذهبی به نحوی بیان شده است، در کتاب یهودیان، تورات درباره شروع آفرینش اینگونه آمده است.


سفر پیدایش، باب اول صفحه 1و 2
1- در ابتدا، خدا آسمان ها و زمین را آفرید.
2- و زمین تهی و بایر بود. و تاریکی بر روی لجه. و روی آن سطح آب را فرو گرفت.
3- و خدا گفت: روشنایی بشود و روشنایی شد.
4- و خدا روشنایی را دید که نیکوست. و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت.
5- و خدا روشنایی را روز نامید. و تاریکی را شب نامید و شام بود. صبح بود: روز اول.
6- و خدا گفت: فلکی باشد در میان آب ها و آب ها را از آب ها جدا کند.
7-وخدا فلک را بساخت وآب زیر فلک را ازآب های بالای فلک جدا کرد وچنین شد.
8- و خدا فلک را «آسمان» نامید؛ و شام بود و صبح بود: روز دوم.
9- و خدا گفت: آب های زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی ظاهر گردد. چنین شد.
10- و خدا خشکی را «زمین» نامید، و اجتماع آب ها را دریا نامید و خدا دید که نیکوست
11- و خدا گفت: زمین، نباتات برویاند. علفی که تخم بیاورد و درخت میوه ای که موافق جنس خود میوه آورد.
12- و زمین، نباتات را رویانید، علفی موافق جنس خود تخم آورد، و درخت میوه داری که تخمش در آن موافق جنس خود باشد. و خدا دید که نیکوست.
13- و شام بود و صبح بود: روز سوم.
14- و خدا گفت: نیرها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند. و برای آیات و زمان ها و روزها و سال ها باشند.
15- و نیرها در فلک آسمان باشند تا بر زمین روشنایی دهند، و چنین شد.
16- و خدا در نیر بزرگ ساخت: نیر اعظم را برای سلطنت روز و نیر اصغر را برای سلطنت شب و ستارگان.
17- و خدا آنها را در فلک آسمان گذاشت، تا بر زمین روشنایی دهند.
18- و تا سلطنت نمایند بر روز و بر شب. و روشنایی را از تاریکی جدا کنند. و خدا دید که نیکوست.
19- و شام بود و صبح بود: روز چهارم.
20- و خدا گفت: آب ها با انبوه جانوران پر شود، و پرندگان، بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند.
21- پس خدا نهنگان بزرگ را آفرید و همه جانوران خزنده را که آب ها از آنها موافق اجناس آنها پر شد و همه پرندگان بال دار را به اجناس آنها. و خدا دید که نیکوست.
22- خدا آنها را برکت داد و گفت: بارور و کثیر شوید و آب های دریا را پر کنید، پرندگان در زمین کثیر شوند.
23- و شام بود و صبح بود: روز پنجم
24- و خدا گفت: زمین، جانوران را موافق اجناس آنها بیرون آورد: بهایم و حشرات و حیوانات زمین به اجناس آنها. و چنین شد.
25- پس خدا حیوانات زمین را به اجناس آنها بساخت و بهایم را به اجناس آنها، و همه حشرات زمین را به اجناس آنها و خدا دید که نیکوست.
26- و خدا گفت: آدم را به صورت ما و شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می خزند، حکومت نماید.
27- پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید.
28- و خدا ایشان را برکت داد. و خدا به ایشان گفت: بارور و کثیر شوید، و زمین را پر کنید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین می خزند، حکومت کنید!
29- و خدا گفت: همانا همه علف های تخم داری که بر روی تمام زمین است و همه درخت هایی که در آنها میوه درخت تخم دار است. به شما دادم تا برای شما خوراک باشد.
30- به همه حیوانات زمین و به همه پرندگان آسمان و به همه حشرات زمین که در آنها حیات است، هر علف سبز را برای خوراک دادم و چنین شد.
31- و خدا هرچه ساخته بود، دید و همانا بسیار نیکو بود و شام و صبح بود: روز ششم.

باب دوم، صفحه 2
1- و خلقت آسمان ها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد.
2- و در روز هفتم، خدا از همه کار خود که ساخته بود، فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود (که ساخته بود) آرامش یافت.
3- پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا در آن آرام گرفت از همه کار خود، که خدا آفرید و ساخت.
4- این است پیدایش آسمان ها و زمین در حین آفرینش آنها در روزی که «یهود» خدا زمین و آسمان ها را بساخت.

باب ششم، صفحه 8
1- و چنین واقع شد که چون آدمیان شروع کردند به زیاد شدن بر روی زمین، دختران برای ایشان متولد گردیدند.
2- پسران خدا، دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرند، و هر کدام را که خواستند زنان برای خویشتن می گرفتند. (به عنوان همسر)
3- و خداوند گفت: روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد، زیرا او نیز بشر است، ولی ایام وی صد و بیست سال خواهد بود.
4- و در آن ایام،مردان تنومند در زمین بودند و بعد از هنگامی که پسران خدا به دختران آدمیان (پیوستند) و آنها برای ایشان اولاد زاییدند. ایشان جبارانی بودند که در زمان سلف مردان