جستجو

انواع فنون ترجمه

یکی از فنون ادبی فن ترجمه است این فن شعبه های گوناگون دارد و هر شعبه ای دارای اصولی است که باید رعایت شود. پاره ای از این فنون را می توان به صورت زیر یاد کرد:
1- فن ترجمه کهن
2- فن ترجمه متون جدید
3- فن ترجمه لفظی
4- فن ترجمه آزاد
5- فن ترجمه تلخیص
6- فن ترجمه تفصیلی (تفسیری)
7- فن ترجمه شعر
8- فن ترجمه نثر
9- فن ترجمه شعر به نثر
10- فن ترجمه نثر به شعر
11- فن ترجمه کتب مقدس
12- فن ترجمه خطبه
13- فن ترجمه حدیث و اسناد
14- فن ترجمه متون ادبی
15- فن ترجمه متون تاریخی
16- فن ترجمه متون داستانی
17- فن ترجمه متون علمی
18- فن ترجمه متون محاوره ای
19- فن ترجمه نمایشنامه و فیلمنامه و..
این رشته ها هریک دارای سبک و اصولی است، که بدون آموختن و دانستن و رعایت کردن سبک و اصول ویژه کار جامع و صحیحی ارائه نخواهد شد.

منابع

  • محمدرضا حکیمی- ادبیات و تعهد در اسلام- صفحه 65-66

کلید واژه ها

ادبیات علوم انسانی ترجمه نویسندگان

مطالب مرتبط

عبدالله ابن مقفع انواع فنون ادبی شرایط مترجم بررسی علم ادبی قرض الشعر بررسی رشته های علم بیان شرایط کاتب از دیدگاه امیرالمومنین مترجمین اسلامی و غیر اسلامی در تمدن اسلام

اطلاعات بیشتر

ابزار ها