جستجو

بررسی نظر علامه رفیعی قزوینی درباره معاد مثالی ملاصدرا

مقام علمی، و فهم فلسفی و عرفانی این استاد مسلم فلسفه، و عرفان شناس، یعنی آیت الله علامه سید ابوالفتح رفیعی قزوینی، و همچنین بیان رسای ایشان درباره ی مطالب فلسفی و عرفانی، زبانزد فاضلان و مطلعان از فلسفه و عرفان اسلامی است. ایشان درباره ی «معاد»، چهار قول را یادآور می شوند، و در بیان قول چهارم چنین می گویند:
قول چهارم، مذهب صدرالحکماء است که می فرماید: «نفس بعد از مفارقت از بدن عنصری، همیشه خیال بدن دنیوی خود را نمی نماید، چون قوه ی خیال در نفس، بعد از موت باقی است.. و همینکه خیال بدن خود را نمود، بدنی مطابق بدن دنیوی از نفس صادر می شود؛ و نفس با چنین بدنی- که از قدرت خیال بر اختراع بدن فراهم شده است- در معاد محشور خواهد شد، و ثواب و عقاب او با همین بدن است».
در حقیقت در نزد این مرد بزرگ، بدن اخروی بمنزله ی سایه و پرتوی است از نفس، تا نفس که باشد و این بدن چه باشد، یا نورانی است و یا ظلمانی، به تفصیلی که در کتب خود، با اصول حکمیه، تقریب و تقریر فرموده است. لیکن در نزد این ضعیف، التزام به این قول بسیار صعب و دشوار است، زیرا که -بطور قطع- مخالف با ظواهر بسیاری از آیات، و مباین با صریح «اخبار معتبره» است.

چند توضیح:
چند نکته در اینجا هست، و از بیان علامه رفیعی قزوینی بدست می آید، که خوب است اشاره ای به آنها بشود:
(1)- آنچه از بیان «معاد مثالی»، روشن است این است که بدن مثالی، اختراع خود نفس و تخیل نفس است، و قیام آن به نفس، قیام صدوری است، و ربطی به خدای متعال و قدرت الیه ندارد.
(2)- این مطلب متوقف است بر اصل هشتم از اصول یازده گانه، یعنی «اصل تجرد خیال»، که این اصول و ادله ی آنها، همه جای نقد و بازنگری جدی دارد، بویژه که اصول متاخر، متوقف بر اثبات 3 و 4 اصل نخستین است. و اثبات آنها مبتنی بر ادله ی کشفی مورد ادعاست، نه ادله ی عقلی صرف. در صورتی که در فلسفه، باید استناد ادله و براهین به صرف عقل باشد.
(3)- رد کردن مطلب فلسفی، هرچند با اصول حکمی تقریر و تقریب شده باشد، به صرف مخالفت با ظواهر آیات و اخبار.
(4)- مخالفت قطعی معاد مثالی با ظواهر قرآن و اخادیث.
(5)- حجیت ظواهر، در باب اصول و معارف.
(6)- صرف استناد به اخبار و بدست فراموشی نسپردن آنها، و اعتناء داشتن به معارف اخبار، دلیل هیچ نوع «اخباری» بودن نیست.
علامه رفیعی قزوینی، در حدود 50 سال پیش نیز، در مقاله ای که برای درج در «یادنامه ی ملاصدرا»، زیر عنوان «شرح حال صدرالمتأهلین شیرازی و سخنی در حرکت جوهریه»، مرقوم داشته اند، به موضوع مردود بودن «معاد مثالی» اشاره کرده اند:
تحقیقات مختصات مرحوم صدرالدین متأهلین که ابتکار فرموده، یا آنکه اگر سابقین گفته اند، مبرهن نموده است، یکی مسئله ی اصالة الوجود است، که نحو تحقیق و تشریح کامل، دوم توحید خاصی به نحو صحیح برهانی... دوازدهم، تحقیق معاد جسمانی، به نحوی که خود اختیار نموده، هر چند مرضی حقیر نیست...

منابع

  • مرتضی پویان- معاد جسمانی در حکمت متعالیه- صفحه 220-223

کلید واژه ها

معاد نفس ملاصدرا خیال سید ابوالحسن رفیعی قزوینی فلسفه

مطالب مرتبط

معاد از نظر ملاصدرا مبانی انسان شناسی صدرالمتألهین حشر و معاد قوای نفسانی انسان از نظر ملاصدرا ایقاظ النائمین الحکمة العرشیه یقین، کمال نفس انسانی رساله الحشر

اطلاعات بیشتر

اصول فلسفی صدرالمتألهین نظر آیت الله سبحانی درباره معاد مثالی ملاصدرا معاد جسمانی در تفاسیر قرآنی ملاصدرا معاد جسمانی در کتاب «المبدأ و المعاد» ملاصدرا

ابزار ها