جستجو

معاد جسمانی در کتاب «المبدأ و المعاد» ملاصدرا

صدر المتأهلین در پاره ای از کتاب های مهم خویش مطالبی آورده است، که می تواند تأییدهایی قوی بر ایستار و حیانی وی، در امر معاد جسمانی بشمار آید. ایشان با مردود شناختن تأویل آیات و اخبار معاد عنصری، و تأکید کردن بر درستی اعتقادات مردم درباره ی قیامت و معاد (که همان حشر جسمانی عنصری است)، یکبار دیگر به اهمیت شناختی «طرح قرآنی» معاد جسمانی و انحصار صحت در آن تصریح می کند بر لزوم تحصیل اعتقادات صحیح، و اینکه ائمه طاهرین «ع» بر این امر تأکید کرده اند، نکوهش می کند انباشتن نفس را از علوم باطله و عقاید سخیفه و نادرست، که موجب عذاب ابدی است.

در کتاب «المبدأ و المعاد» (1)
ملاصدرا، در کتاب «المبدأ و المعاد»، زیر عنوان «إزلة وهم و إنارة فهم ← وهم زدایی و فهم افروزی» می فرماید:
إن ا