جستجو

ارتباط توبه و خودشناسی

مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی از بزرگان اهل معرفت دوره معاصر که قبرش در قم است در یکی از نوشته هایش در مورد استاد بزرگوارش مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی که از عجایب اهل معنا بوده می نویسد: یک آقایی آمد پیش مرحوم آخوند و مرحوم آخوند او را توبه داد. چهل و هشت ساعت بعد وقتی آمد، ما او را نشناختیم. آن چنان از نظر چهره و قیافه عوض شده بود که ما باور نمی کردیم که این همان آدم چهل و هشت ساعت پیش است. واقعیت این است که این دگرگونی آن آقای تائب در محضر آخوند ملا حسینقلی همدانی، که راهش به آن طرف است یکمرتبه برمی گردد به این طرف و علیه خودش شورش و عصیان و انقلاب می کند، چه توجیهی دارد؟ چه کسی علیه چه کسی قیام و شورش و انقلاب می کند؟ این هاست که برای بشر درس است، درس بزرگ.
در حدیث آمده است: «من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ هر که خود را شناخت خدای خویش را شناخته است».

منابع

  • مرتضی مطهری- فلسفه اخلاق- صفحه 165-164

کلید واژه ها

توبه داستان اخلاقی خودشناسی حدیث

مطالب مرتبط

توبه جوان گنهکار در زمان پیامبر (ص) نمونه هایی از اخلاق والای علما توبه مردی به نام نصوح توبه جوان نبّاش بررسی حقیقت زهد در دوران امام صادق علیه السلام پذیرش توبه مرد گناهکار نگاهی به کاربردهای تبلیغی مثنوی معنوی (حدیث)

اطلاعات بیشتر

ابزار ها