جستجو

تأثیر ایمان به خدا در پیروزی مسلمین در جنگ بدر

خداوند در قرآن کریم در آیه 49 از سوره انفال می فرماید: «