جستجو

اهمیت عشق و پرستش در انسان

در جهان هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند به تفسیر و توضیح نیست، چون در انسان چیزهایی دیده می‏ شود که در غیر انسان دیده نمی‏ شود، و پیچیدگی هایی مشاهده می‏ شود که توضیح و تفسیرش آسان نیست بلکه فوق العاده‏ مشکل است، و به همین جهت است که انسان را "عالم صغیر" نامیده‏ اند یعنی به تنهایی خودش یک جهان است. عرفا این را هم قبول ندارند که انسان‏ عالم صغیر باشد، می‏ گویند عالم، انسان صغیر است و انسان، عالم کبیر.
مولوی می‏ گوید:
چیست اندر خانه کاندر شهر نیست *** چیست اندر جوی کاندر نهر نیست
خانه جزء است و شهر کل، هر چه در خانه باشد در شهر قطعا هست ولی‏ در شهر ممکن است چیزهایی باشد که در خانه نباشد که اغلب هم این طور است‏. همچنین چیزی که در جوی کوچک باشد در رودخانه البته هست. بعد نتیجه‏ گیری می‏ کند و می‏ گوید:
این جهان جوی است دل چون نهر آب *** این جهان خانه است دل شهری عجاب
نه عکس قضیه که بگوید این انسان (دل یعنی انسان) خانه است و جهان‏ شهر. غرض اهمیت انسان است، و در انسان خیلی چیزهاست که نیازمند به‏ تفسیر است و این ساده‏ انگاری ها در موضوع انسان خیلی اشتباه است. این‏ ساده ‏انگاری ها را همه کرده‏ اند. موضوعی که شاید بیشتر هم نیاز باشد که‏ شرح داده شود مسأله "عشق و پرستش" و در واقع مسأله "عشق" است.
خود همین عشق در انسان یک پدیده و معضل عجیبی است که خیلی نیاز به تفسیر دارد. در باب عشق بعضی اصلا عشق را جز از مقوله شهوت ندانسته و گفته‏ اند عشق همان هیجان غریزه جنسی است، چیز دیگری غیر از آن نیست، یعنی‏ مبدأش غریزه جنسی است انتهایش هم غریزه جنسی است.
نظریه دیگری هست که معتقد است که عشقها از غریزه جنسی شروع می‏ شود ولی بعد تلطیف می‏ شود، جنبه جنسی خودش را از دست می‏ دهد و حالت روحانی به‏ خود می‏ گیرد. یک نظریه دیگر هست که از اساس قائل به دو نوع عشق است‏: عشق های جسمانی که مبدأ جسمانی و غایت جسمانی دارد، و عشق های روحانی‏ که از ابتدا مبدأ روحانی دارد و غایتش هم روحانی است.
مسأله عشق خصوصا در آنجا که با پرستش توأم می‏ شود و بلکه هر عشقی که به‏ مرحله عشق واقعی برسد (یعنی حساب شهوات را باید جدا کرد) به مرحله‏ پرستش می‏ رسد، یعنی این دو در واقع از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند به هر حال مسأله عشق و پرستش در انسان مسأله‏ ای است که فوق العاده نیازمند به‏ تحلیل و تفسیر و توضیح و توجیه است.

منابع

  • مرتضی مطهری- فطرت- صفحه 86-84

کلید واژه ها

پرستش عشق انسان موجودات خدا عرفان

مطالب مرتبط

رابطه عشق با پرستش عشق از نظر عرفا نمونه ای از تفسیر مادی گرایانه از اندیشه حافظ خداوند مطلوب واقعی آدمی رابطه عشق و عبادت عقل و عشق در معرفت کیفیت تجلی نور حق در انسان و سایر موجودات

اطلاعات بیشتر

انسان ناشناخته ترین موجود جهان رابطه عشق و محبت ماهیت عشق از نظر حکمای اسلامی رابطه عشق با پرستش مفهوم عشق و نظرات مختلف در مورد ماهیت آن رابطه عشق و عبادت

ابزار ها