جستجو

نقش عبادت در کشف خود واقعی

در باب عبادت باید گفت که به همان نسبت که وابستگی و غرق شدن در مادیات، انسان را از خود جدا می کند و با خود بیگانه می سازد، عبادت انسان را به خویشتن باز می گرداند. عبادت به هوش آورنده انسان و بیدار کننده انسان است. عبادت انسان غرق شده و محو شده در اشیا را مانند نجات غریق از اعماق دریای غفلت ها بیرون می کند. در عبادت و در پرتو یاد خداوند است که انسان خود را آنچنان که هست می بیند، به نقص ها و کسری های خود آگاه می گردد، از بالا به هستی و حیات و زمان و مکان می نگرد، و در عبادت است که انسان به حقارت و پستی آمال و آرزوهای محدود مادی پی می برد و می خواهد خود را به قلب هستی برساند.
انیشتین دانشمند متخصص در فیزیک و ریاضی است نه در مسائل روانی و انسانی و مذهبی و فلسفی. او پس از تقسیم مذهب به سه نوع، نوع سوم را که مذهب حقیقی است مذهب وجود یا مذهب هستی می نامد و احساسی که انسان در مذهب حقیقی دارد این چنین شرح می دهد: «در این مذهب، فرد، کوچکی آمال و هدف های بشر و عظمت و جلالی که در ماورای پدیده ها در طبیعت و افکار تظاهر می نماید حس می کند. او وجود خود را یک نوع زندان می پندارد چنانکه می خواهد از قفس تن پرواز کند و تمام هستی را یک باره به عنوان یک حقیقت واحد دریابد.» (دنیایی که من می بینم/ صفحه 57)
ویلیام جیمز درباره نیایش می گوید: «انگیزه نیایش، نتیجه ضروری این امر است که در عین اینکه درونی ترین قسمت از خود اختیاری و عملی هر کس خودی از نوع اجتماعی است، با وجود این، مصاحب کامل خویش را تنها در جهان اندیشه می تواند پیدا کند. اغلب مردم خواه به صورت پیوسته و خواه تصادفی، در دل خود به آن رجوع می کنند. حقیرترین فرد در روی زمین با این توجه عالی، خود را واقعی و با ارزش می کند.» (احیاء فکر دینی/ صفحه 105)
اقبال لاهوری نیز سخنی عالی در مورد ارزش پرستش و نیایش از نظر بازیافتن خود دارد که در آن می گوید: «نیایش به وسیله اشراق نفسانی، عملی حیاتی و متعارف است که به وسیله آن جزیره کوچک شخصیت ما وضع خود را در کل بزرگتری از حیات اکتشاف می کند.» (احیاء فکر دینی/ صفحه 105)

منابع

  • مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 305-303

کلید واژه ها

عبادت خودشناسی خداشناسی فطرت نیایش یاد خدا انسان پرستش

مطالب مرتبط

تأثیر پرستش در روان انسان رابطه فطرت و پرستش در انسان وظایف اصلی و سه گانه انسان در اسلام زمینه ها و عوامل عبادت و پرستش توحید و مراتب آن انواع تسبیح و تقدیس قرآن بیانگر جزئیات ارتباط انسان با خدا

اطلاعات بیشتر

خود واقعی از نظر ماتریالیسم و مارکسیسم دلایل آرامش روحی بعد از انجام مراسم عبادی تأثیر پرستش در روان انسان ارزش پرستش و نیایش از نظر اقبال لاهوری یاد خدا در همه احوال از نظر آیات و روایات

ابزار ها