جستجو

اصل فلسفی «اصالت روح»

اصل تقدم ماده بر روح و تقدم جسم بر روان و اصالت نداشتن نیروهای روانی و ارزش های روحی و معنوی، از اصول اساسی ماتریالیسم فلسفی است. نقطه مقابل این اصل، اصل فلسفی دیگری است مبنی بر اصالت روح و این که همه ابعاد اصیل وجود انسان را نمی توان با ماده و شئون آن توجیه و تفسیر کرد. روح، واقعیتی است اصیل در حوزه وجود انسان و انرژی روحی، مستقل از انرژی های مادی است، از این رو نیروهای روانی یعنی نیروهای فکری، اعتقادی، ایمانی و عاطفی، عامل مستقلی برای پاره ای حرکت ها - چه در سطح وجود فرد و چه در سطح جامعه - به شمار می روند و از این اهرم ها برای حرکت تاریخ می توان استفاده کرد.
بسیاری از حرکات تاریخ مستقلا از این اهرم ها ناشی شده و می شوند. مخصوصا حرکات متعالی فردی و اجتماعی انسان مستقیما از این نیروها سرچشمه می گیرد و تعالی خود را از همین جهت کسب کرده است.
نیروهای روانی احیانا نیروهای مادی بدنی را نه تنها در سطح فعالیت های اختیاری، حتی در سطح فعالیت های مکانیکی و شیمیایی و زیستی تحت تأثیر شدید خود قرار می دهد و آن ها را در جهت خاص خود استخدام می نماید. تأثیر تلقینات روانی در بهبود بیماری های جسمی و تأثیر خارق العاده عملیات هیپنوتیزمی از این قبیل و غیرقابل انکار است. (برای اطلاعات بیشتر به کتاب تداوی روحی تألیف کاظم زاده ایرانشهر مراجعه شود(
علم و ایمان، خصوصا ایمان، بالاخص آن جا که این دو نیروی روانی هماهنگ گردند، نیرویی عظیم و کارآمد است و می تواند نقش زیرو رو کننده و پیش برنده خارق العاده ای در حرکات تاریخی داشته باشد. اصالت روح و نیروهای روحی، یکی از ارکان "رئالیسم فلسفی" است

منابع

  • مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- صفحه 95-96

کلید واژه ها

ایمان روح ماده علم انسان فلسفه ماتریالیسم

مطالب مرتبط

انواع تعارض میان علم و دین محدودیت ها و کاستی های جهان بینی علمی تقدم «ماده بر روح» در نظریه ماتریالیسم فلسفی تاریخی داستان قدرت علمی اجنه حضرت سلیمان علیه السلام ریشه های فلسفی توجیه وجود روح در انسان اختلاف فلاسفه الهی با فلاسفه مادی در مسئله روح دلائل مادیها بر عدم استقلال روح

اطلاعات بیشتر

تقدم «ماده بر روح» در نظریه ماتریالیسم فلسفی تاریخی تقدم نیازهای مادی بر معنوی دلیل خواباندن فرد مورد آزمایش در هیپنوتیزم

ابزار ها