جستجو

انواع تسبیح و تقدیس

تسبیح و تقدیس دو گونه است: لفظی و عملی. تسبیح لفظی به این است که انسان با یک جمله لفظی معبود خود را تقدیس کند، مثلا کلمه "سبحان الله" و همچنین کلمه "الحمدلله" که جمیع حمدها را به خدا اختصاص می دهد و او را فاعل حقیقی همه نعمت ها و منشأ همه خیرات و برکات و کمالات اعلام می کند، و همچنین کلمه "الله اکبر" که خدا را برتر از هر چیز که در تصور آید و بلکه برتر از توصیف اعلام می کند، تسبیح و تقدیس لفظی است. اینگونه کلمات جز درباره ذات اقدس احدیت جایز نیست، خواه ملک مقرب و یا نبی مرسل باشد، نظیر این جمله هاست جمله "لا حول و لا قوه الا بالله".
و اما تقدیس عملی این است که انسان عملی انشاء کند که مفهوم آن عمل قدوسیت آن موجودی است که آن عمل برای او صورت می گیرد، از قبیل رکوع و سجود و قربانی. البته عمل مانند لفظ صراحت ندارد ممکن است همین اعمال به قصد تعظیم صورت گیرد و در این صورت عبادت نیست و خود عمل هم مقدس شمرده نمی شود، یعنی یک عمل عادی است، ولی اعمالی که در مقابل بت و یا آتش و غیره صورت می گیرد. جنبه تقدس پیدا می کند، زیرا به قصد تقدیس آنها صورت می گیرد.
آنچه فطری بشر است "تقدیس" است، انسان بالفطره می خواهد در برابر یک موجود منزه از نقص و آراسته به کمال بایستد و او را تقدیس و تنزیه نماید تقدیس چون از یک حس فطری سرچشمه می گیرد و غریزه ستایش کمال مطلق است که انسان را وادار به این عمل می نماید، خواه ناخواه، با نوعی اعتقاد به استقلال شیء مورد تقدیس به طور مستشعر و یا غیر مستشعر توأم است، ولو به صورت خطای در تطبیق. به عبارت دیگر، عبادت و تقدیس چون از یک حس غریزی سرچشمه می گیرد، لزومی ندارد که انسان در مرحله شعور ظاهر واقعا معتقد به شایستگی و مبرا بودن از نقص و استقلال ذاتی یا فعلی آن معبود باشد.

منابع

  • مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 225-65

کلید واژه ها

انسان فطرت خداشناسی عبادت ستایش

مطالب مرتبط

نقش عبادت در کشف خود واقعی رابطه فطرت و پرستش در انسان اثبات فطری بودن دین و خداشناسی با توجه به داستان حضرت ابراهیم علیه‌السلام لزوم و اهمیت هماهنگی طریق معنوی با شریعت فطری بودن باور به مبدأ آفرینش و خداشناسی زمینه ها و عوامل عبادت و پرستش منشأ دین از نظر راسل

اطلاعات بیشتر

ابزار ها