جستجو

برخی نظریات درباره تأثیر اجتماعی پدیده حجاب

مرد بر خلاف آنچه ابتدا تصور می رود، در عمق روح خویش از ابتذال زن و از تسلیم و رایگانی او متنفر است. مرد همیشه عزت و استغنا و بی اعتنایی زن را نسبت به خود ستوده است.
ابن العفیف می گوید:
تبدی النفار دلالا و هی آنسه *** یا حسن معنی الرضا فی صوره الغضب
با وجود انس و صمیمیت در قالب ناز و کرشمه دور باش می زند. چه نیکوست که رضایت خشمگینانه نمایش داده شود.
نظامی می گوید:
چه خوش نازی است ناز خوب رویان *** زدیده رانده را از دیده جویان
به طور کلی رابطه ای است میان دست نارسی و فراق از یک طرف و عشق و سوز و گرانبهایی از طرف دیگر، همچنان که رابطه ای است میان عشق و سوز از یک طرف و میان هنر و زیبایی از طرف دیگر، یعنی عشق در زمینه فراق ها و دست نارسی ها می شکفد و هنر و زیبایی در زمینه عشق رشد و نمو می یابد.
برتراند راسل می گوید: «از لحاظ هنر مایه تأسف است که به آسانی به زنان بتوان دست یافت و خیلی بهتر است که وصال زنان دشوار باشد بدون آنکه غیر ممکن گردد.»
هم او می گوید: «در جایی که اخلاقیات کاملا آزاد باشد، انسانی که بالقوه ممکن است عشق شاعرانه ای داشته باشد عملا بر اثر موفقیت های متوالی به واسطه جاذبه شخصی خود، ندرتا نیازی به توسل به عالی ترین تخیلات خود خواهد داشت.»
ویل دورانت در لذات فلسفه می گوید: «آنچه بجوییم و نیابیم عزیز و گرانبها می گردد. زیبایی به قدرت میل بستگی دارد و میل با اقناع و ارضاء، ضعیف و با منع و جلوگیری، قوی می گردد.»
از همه عجیب تر سخنی است که یکی از مجلات زنانه از آلفرد هیچکاک -که به قول آن مجله به حسب فن و شغل فیلم سازی خود درباره زنان تجارب فراوان دارد- نقل می کند. او می گوید: «من معتقدم که زن هم باید مثل فیلمی پر هیجان و پر آنتریک باشد، بدین معنی که ماهیت خود را کمتر نشان دهد و برای کشف خود، مرد را به نیروی تخیل و تصور زیادتری وا دارد. باید زنان پیوسته بر همین شیوه رفتار کنند یعنی کمتر ماهیت خود را نشان دهند و بگذارند مرد برای کشف آنها بیشتر به خود زحمت دهد.»
ایضا همان مجله در شماره دیگری از همین شخص چنین نقل می کند: «زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و نقاب و رویبندی که به کار می بردند خود به خود جذاب می نمودند و همین مسئله جاذبه نیرومندی بدان ها می داد، اما به تدریج با تلاشی که زنان این کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می دهند حجاب و پوششی که دیروز بر زن شرقی کشیده شده بود از میان می رود و همراه آن از جاذبه جنسی او هم کاسته می شود.»

منابع

  • مرتضی مطهری- مسئله حجاب- صفحه 65-67

کلید واژه ها

جامعه عشق عزت حجاب زن مرد پاکدامنی حیا

مطالب مرتبط

ریشه درونی حجاب و پوشش زن علت احتیاط فقها در صدور فتوا در مسئله پوشش زن و شوهر و مسایل ناموسی میزان پوشش بدن برای زن و مرد از نظر اسلام حجاب اسلامی و مسائل پیرامون آن نظر برخی از اندیشمندان غربی درباره تفاوت های زن و مرد خطر اختلاط زن و مرد در مجامع

اطلاعات بیشتر

ریشه درونی حجاب و پوشش زن تمثیل مولوی درباره تأثیر حجاب در افزایش مقام زن علل پیدایش حجاب اسلامی

ابزار ها