جستجو

پیروی و پیوستن پیروان اولیاء الهی به ایشان

اولیای خدا افرادی هستند که تمام سرمایه های وجودی خود را به خدا سپرده و در مرتبه تسلیم کلی درآمده و هستی و اختیار خود را حقا به خدا سپرده اند. و در این مرتبه از تمام حالات و موقعیت هائی که برای شخص محتضر هست مصون، و از مراحل سؤال و عذاب قبر و عرض و عذاب قیامت نیز در امانند.
در اینجا یک نکته بسیار مهم و قابل ذکری است و آن اینکه: آن کسانی که از اولیای خدا اطاعت کنند از زمره آنها میشوند و عذاب قبر از آنها نیز برداشته میگردد. در سوره نساء وارد است: «و من یطع الله و الرسول فأولـ'ئک مع الذین أنعم الله علیهم من النبیــن والصدیقین و الشهدآء و الصـ'لحین و حسن أولـ'ئک رفیقا* ذلک الفضل من الله و کفی' بالله علیما؛ آن کسانی که از خدا و رسول خدا اطاعت کنند، پس حقا آنها با افرادی هستند که خدا بدانها نعمت داده، از جماعت پیامبران و صدیقین و گواهان و صالحان، و بسیار به این دسته از مردم نعمت ارزانی داشته شده، و رفقای خوبی هستند برای آنها* اين تفضل از جانب خداست و خدا بس داناست» (النساء/ 70-69). این آیه بسیار موجب خوشوقتی و دلگرمی است برای مردم؛ که اگر آنها به مرتبه ولایت الهیه نرسیده اند، ولیکن در اثر اطاعت از اولیای خدا با آنها معیت پیدا می کنند و با آنها محشور خواهند شد و جلیس و همنشین با آنها خواهند بود.

سر این مطلب چیست؟
سرش اینست که معنی اطاعت مطیع و فرمانبر در برابر فرمانده و مطاع آنست که: من در این کاری که به من محول شده است اراده ندارم، اختیار ندارم؛ اراده و اختیار فرمانده جای اراده و اختیار او را گرفته است؛ اینست معنای اطاعت. طفل که از پدر خود اطاعت میکند، یعنی هر چه پدر میگوید گوش کند و طبق گفته او عمل کند. در خوراک و پوشاک و محل استراحت و بازی با رفقای خود، طفل یک سری انتخاباتی دارد که چه بسا بر ضرر اوست، یا موجب هلاکت اوست، و با اطاعت از پدر اختیار و اراده او کنار رفته و اراده و اختیار پدر جایگزین آنها شده است؛ پدر دارای مقام ولایت است و طفل مقام اطاعت. طفل که به مدرسه میرود در تمام حالات و سکنات، خود را در تحت اختیار و اراده استاد خود در می آورد و زیر نظر او مورد تعلیم قرار میگیرد؛ طفل در تمام مواقع دوست دارد بازی کند و دنبال رفیقش بدود و شیرینی بخورد، این اختیار اوست؛ ولی استاد او را در کلاس مقید میکند و تعلیم میدهد؛ و در تمام این حالات طفل باید کلام او را اطاعت کند. به جای اراده بازی کردن و شیرینی خوردن، اراده مشق نوشتن و خواندن و مطالعه نمودن را بنماید. آن کسانی که از خدا و رسول خدا اطاعت می کنند، به جای اراده و اختیار خود در جمیع امور معاش و معاد، در امور فردی و اجتماعی، در امور عبادی و معاملی، اراده و اختیار خدا و رسول خدا را در ذهن خود پیاده کرده اند.
از طرف دیگر ثابت کردیم که اولیای خدا کسانی هستند که همه چیز خود را به خدا داده و در اسماء کلیه و صفات حضرت احدیت غرق شده اند، و دیگر بین آنها و خدای آنها جدائی نیست، نفس ندارند، إنیت و شخصیت ندارند؛ هرچه هست اندکاک در اسماء حسنی و صفات علیای پروردگار است، و هرچه هست خداست که در وجود آنان متصرف است. پس بنابراین، کسانی که از خدا اطاعت می کنند و خدا ولی آنها میگردد، نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین -که همه اولیای خدا هستند- ولی آنها خواهند شد، چون خدا ولی آنهاست. شیعیان نیز که در اطاعت از موالی خود کوتاهی نمی کنند و به جامه تقوی خود را می آرایند و اهل تفویض و تسلیمند، به ائمه خود ملحق میشوند و با آنها در تمام منازل و مراحل معیت پیدا می کنند. آنها در دنیا به ما دستور میدهند که از غذائی که میخورید به اطاعت کنندگان و خادمان خود بدهید؛ چطور ممکن است که خود آنها از نعمت های الهیه که برخوردار میشوند به مخلصین و مطیعین خود ندهند. حاشا به کرمشان. «ما هکذا الظن بهم و لا المعروف من فضلهم و لا مشبه لما عاملوا به المحبین و المطیعین من موالیهم؛ چنین گمانی درباره آنها با این فضل و خوبی نارواست. و این برخوردشان همانند برخوردی که آنان با دوستان و پیروان و فرمانبردارانشان می کنند نیست».

منابع

  • سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 2- صفحه 93-90

کلید واژه ها

اولیای الهی اطاعت قرآن اختیار خدا انسان آخرت دنیا

مطالب مرتبط

شفاعت اولیاء خدا در آخرت آثار تقوا از منظر قرآن وضع ثروتمندان بی ایمان در آخرت آثار دنیوی و اخروی گناهان از نظر قرآن و احادیث آثار و پیامدهاى بخل از منظر آیات اثرهای روحی و روانی اعمال نیک یاد خدا در همه احوال از نظر آیات و روایات

اطلاعات بیشتر

کیفیت وصول به مقام ولایت و مراتب آن ولایت اولیاء الهی و ولایت خدا جایگاه غلامان و اصحاب ائمه (ع) نزد ایشان و در قیامت پیوستن مؤمنان و منکران حق به مبادی خود از نظر امام باقر علیه السلام معرفت و پیروی شرط قرب به ولایت ائمه اطهار سعادت اهل بهشت در پرتو نور امامشان جمع شدن ارواح مؤمنین در قبرستان وادی السلام نجف محبت اهل بیت شرط ورود بر حوض کوثر در قیامت

ابزار ها