جستجو

مؤاخذه انسان با بدن مثالی در برزخ

باید دانست که بدن که در میان قبر میرود و بروی آن خاک می ریزند، غیر از صورت مثالی است که به برزخ میرود. سؤال و حساب با بدن مثالی است نه با بدن خاکی؛ بدن خاکی حرکتی ندارد، چشم و گوش و ادراک ندارد، چه در میان قبر بپوسد یا نپوسد. اما بدن مثالی که همان عالم صورت انسانی است، او نمی میرد بلکه زنده است، دیده بصیرت و ادراکش کم نمی شود بلکه افزون میگردد؛ او مورد سؤال و مؤاخذه، و مورد ثواب یا عقاب برزخی قرار میگیرد.
و علت آنکه در بسیاری از روایات به عالم قبر، و نکیر و منکر در عالم قبر، و مؤاخذه در قبر تعبیر شده است برای آنستکه عالم برزخ در دنبال این دنیاست، و قبر هم بدنبال زندگی دنیاست؛ و بدین مناسبت عالم برزخ را که تعلقی به عالم قبر دارد به عالم قبر تعبیر نموده اند. بلی در قیامت، روح با بدن جسمانی مورد مؤاخذه و ثواب و عقاب واقع میگردد و معاد جسمانی از ضروریات مذهب است؛ خداوند تبارک و تعالی در محشر روح را با بدن حاضر میفرماید و به سزای اعمال خود از خیر و شر میرساند.

منابع

  • معادشناسی 2، صفحه 170-169

کلید واژه ها

نفس ماده برزخ

مطالب مرتبط

خصوصیات عالم برزخ وسعت عالم قیامت، برزخ و ماده به یکدیگر اثبات عوالم سه گانه وجود آدمی با توجه به وجدانیات کیفیت قبض ارواح توسط ملک الموت از نظر روایات دو حکایت درباره مشاهده صورت ملکوتی کافر و ستمگر ارتباط اخلاقیات با صور مادی ظهور باطن انسان در عالم برزخ

اطلاعات بیشتر

نحوه وجود صورت مثالی و برزخی انسان در دنیا و برزخ حیات برزخی همراه با عذاب و پاداش در آیات قرآن ظهور باطن انسان در عالم برزخ آراء مختلف در معاد روحانی و جسمانی

ابزار ها