جستجو

احاطه مقام امامت به عوالم وجودی

ائمة‌ طاهرین‌ (ع) که‌ از گذشته و آینده‌ خبر داشتند و در آبشخوار تشریع‌ قرار گرفته‌ و بر معدن‌ عظمت‌ رسیده‌ و از آب‌ حیات‌ سرمدی‌ آشامیده‌ بودند، به واسطه آن‌ بود که‌ در فوق‌ زمان‌ بوده‌ و ادراک‌ حقیقت‌ نفس‌ خود را که‌ ملازم‌ با معرفت‌ رب است‌ نموده‌ و به‌ درجات‌ اخلاص‌ و خلوص‌ رسیده‌ و در حرم‌ امن‌ و امان‌ حضرت‌ احدیت‌ مقیم‌ بودند.
لذا دیده‌ میشود که‌ هیچگاه‌ کمربند زمان‌ آنان را مقید و محدود نساخت‌ و از پرواز در سدرة المنتهی‌ مانع‌ و رادع‌ نگشت‌ و در برابر هر سؤالی‌ در گذشته‌ و آینده‌ و احکام‌ جزئیه‌ و علوم‌ کلیه‌ و معارف‌ الهیه‌، جواب‌ حاضر و پاسخ‌ قاطع‌ عنایت‌ می فرمودند.
سؤالی‌ که‌ از امام‌ میشود، از بدنش‌ میشود یعنی‌ از چشم‌ و گوش‌ و حواس ظاهره او؛ حواس فورا از مثال‌ امام‌ استعلام‌ می‌کنند و مثال‌ امام‌ با آن‌ سعه‌ و گشایشش‌ از نفس‌ امام و در یک‌ طرفة‌ العین‌ از ملک‌ و ملکوت‌ خبر می دهد.
کما اینکه‌ ما نیز در مذاکرات‌ و سخنان‌ عادی‌ روزمره خود به وسیله جسم‌ و حواس آن‌ با یکدیگر ربط‌ پیدا می‌کنیم‌ و حواس ما فورا تلگرافی‌ از مثال‌ و ذهن‌ ما می گیرد و ذهن‌ ما از نفس‌ ما اخذ می کند. چشم‌ و گوش‌ و زبان‌، آلات‌ استخدام ذهن‌ ما و ذهن‌، صفحه منقش‌ در برابر دیدگان‌ نفس‌ ماست‌.
چشم‌، بینایی‌ را به‌ ذهن‌ تحویل‌ می دهد و ذهن‌ حقیقت‌ و واقعیت‌ آن را بدون‌ صورت‌ به‌ نفس‌ می رساند و بالعکس‌ نفس‌ مطلب‌ کلیه‌ را به‌ ذهن‌ تنازل‌ داده‌ و به‌ صورت قالب‌ بندی‌ می کند و ذهن‌ آن را به وسیله جسم‌ و اعضاء آن‌ به‌ خارج‌ منعکس‌ می کند.
در نفس‌ مقدس‌ امام‌ که‌ نفس‌ کلیه‌ و برزخ‌ او که‌ مثال‌ کلیه‌ و در حقیقت‌ قضا و قدر کلیه الهیه‌ هستند، مطلب‌ از این‌ طرز که‌ بیان‌ داشتیم‌ عالی‌تر و والاتر است و سعه‌ و احاطه‌ دقیق‌تر و عجیب‌تر و کلی‌تر است‌.
لازمه ارتقا به‌ این‌ مقام‌، سعه‌ و کلیت‌ است‌ و نسیان‌ جزئیت‌. کما آنکه‌ برای‌ مردم‌ عادی‌ نیز لازمه ارتقاء به‌ قیامت‌، رفض‌ مناسبات‌ اعتباریه‌ و روابط‌ جزئیه متعلقه به‌ این‌ عالم‌ است‌.

منابع

  • سید محمد حسین حسینی طهرانی- معاد شناسی جلد 4- صفحه 288-290

کلید واژه ها

ویژگی های امام نفس سعه صدر آگاهی علم

مطالب مرتبط

آگاهی ائمه از غیب علم حضوری علم حضوری در حکمة الاشراق علی (ع)، آزادمرد واقعی علم امام از نظر روایات بقای شخصیت انسان در روز قیامت علم امام معصوم و اقسام آن

اطلاعات بیشتر

وسعت عالم قیامت، برزخ و ماده به یکدیگر نحوه ارتباط بدن، صورت برزخی و نفس انسان در عوالم سه گانه تحقق اسمای الهی در انبیا،‌ ائمه و اولیای الهی معنی حقیقی امام مبین و ثبت اعمال علم امام از نظر روایات مقام ولایت و انسان کامل از نظر ابن فارض وسعت علمی و وجودی گواهان قیامت

ابزار ها