جستجو

اقوال متکلمین در کیفیت بازگشت موجودات در قیامت

قرآن کریم زنده شدن مردگان را مانند آفرینش سائر موجودات و پیدایش بقیه ممکنات می داند و بین آنها هیچ تفاوتی نیست، و نباید شگرف و عجیب به نظر آید: «و إن تعجب فعجب قولهم أءذا کنا تر ' با أءنا لفی خلق جدید أولـ'ءک الذین کفروا بربهم و أولـ'ءک الاغلـ'ل فی أعناقهم و أولـ'ءک أصحـ'ب النار هم فیها خـ'لدون؛ و اگر تعجب کنی، سخن آنها عجب است که: آیا وقتی خاک شدیم، واقعا به آفرینش تازه ای وارد می شویم؟ اینان کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شدند و زنجیرها در گردنشان است، و آنها اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» (رعد/ 5).
در تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی در پیرامون تفسیر این آیات فرموده است: و اگر تعجب کنی ای محمد در گفتار کافران که انکار معاد را می نمایند و اقرار و اعتراف به اصل آفرینش و ابتداء خلقت دارند، در این صورت این تعجب تو بجا و به موقع است؛ چون آن انکار و این اعتراف با هم سازش ندارند. بنابراین، اینکه میگویند: ما اگر خاک شویم آیا دوباره در لباس آفرینش تازه ای در می آئیم؟ و این امر غیرممکن است؛ این کلام در غایت إعجاب و شگفتی است.
زیرا آب نطفه چون در رحم قرار گیرد تبدیل به علقه میگردد و سپس مضغه می شود و پس از آن گوشت، و چون انسان بمیرد و دفن شود تبدیل به خاک میشود؛ و اگر بنا بشود که آن تبدیل و تبدل در آن مرحله جائز باشد و استحاله نطفه به علقه ممکن باشد، چرا در این مرحله جائز نباشد، و استحاله انسان دفن شده و خاک شده به یک انسان زنده غیرممکن باشد؟ و این اعاده خلقت را خداوند تعبیر به خلقت جدید نموده است. و متکلمین در آنچه که اعاده آن جائز است اختلاف نموده اند؛ بعضی گفته اند: هرچه برای خداوند قدیم سبحانه بخصوصه مقدور باشد و بقاء آن صحیح باشد اعاده آن صحیح است و هر چیزی که جنس او بر غیر خدای تعالی مقدور باشد اعاده آن صحیح نیست و این قول جبائی است. و دیگران گفته اند: هر چیزی که مقدور خدا باشد و از چیزهائی باشد که بقاء آنها ممکن است اعاده آن صحیح می باشد و اشکال ندارد؛ و این گفتار أبوهاشم و متابعین اوست و بنابراین اعاده اجزاء حیاتیه صحیح است. پس از آن اختلاف کرده اند که آنچه از اجزاء انسان زنده لازم است اعاده شود کدام است ؟
بلخی میگوید: تمام اجزاء شخص انسان عود میکند. ابوهاشم میگوید: تمام اجزاء انسان که بواسطه آنها انسان زنده از غیرزنده شناخته می شود عود میکند، و تألیف و ترکیب نیز عود می نماید؛ و سپس از این گفتار برگشته و گفته است: حیات با بنیه انسان عود می نماید. قاضی ابوالحسن میگوید: فقط بنیه انسان عود میکند و غیر از اصل بنیه در آن تغیر و تبدل ممکن است. و سپس مرحوم طبرسی (ره) فرموده است: این قول اصح اقوال است.

منابع

  • سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 6- صفحه 43-45

کلید واژه ها

معاد قرآن متکلمان

مطالب مرتبط

معاد از نظر ملاصدرا نظر فخررازی درباره معاد جسمانی و نقد آن توحید شرط قبولی اعمال شباهت زنده شدن مردگان در قیامت با داستان اصحاب کهف و ارمیای نبی نقد و بررسی تلقی تجربه گرایان و دهریون از معاد نحوه پیدایش واژه معاد در میان متفکران مسلمان دلالت داستان اصحاب کهف بر وجود معاد

اطلاعات بیشتر

تفسیرهای گوناگون درباره معاد (اعاده معدوم) آراء مختلف در معاد روحانی و جسمانی

ابزار ها