جستجو

معنا و کیفیت نشر در بحث معاد

عالم نشر: نشر به معنای بازکردن و گستردن است. پس از عالم حشر، عالم نشر داریم؛ یعنی آن نحوه از جمع و فنا برمیگردد و باز می شود، و مانند یک طاقه پارچه را که پیچیده باشند و درهم فرو برده باشند، اینک باز می کنند و تمام خصوصیات و مساحت و شکل و اندازه آن را در مرأی' و منظر قرار میدهند.
علامه طباطبائی مدظله العالی در تفسیر این آیه: «و کلوا من رزقه و إلیه النشور؛ و بخورید از روزی پروردگار و بسوی اوست نشور» (ملک/ 15) فرموده اند نشور و نشر زنده کردن مرده است بعد از مردنش و اصل این ماده از «نشر الصحیفة و الثوب إذا بسطهما بعد طیهما؛ باز کردن کاغذ و لباس در وقتی که آنها را بعد از آنکه پیچیده بودند باز کنند و بگسترند» گرفته شده است. و قول خداوند که میفرماید: «و إلیه النشور» یعنی زنده کردن مردگان به خدا رجوع میکند به اینکه اموات را از زمین خارج و برای حساب و جزاء زنده می نماید.
و در أقرب الموارد آمده است: «و نشر الثوب و الکتاب نشرا: بسطه خلاف طواه؛ و الله الموتی نشرا و نشورا: أحیاهم فکأنهم خرجوا و نشروا بعد ما طووا؛ و نشر کرد کتاب را یا لباس را، یعنی باز کرد، بر خلاف پیچید آن را؛ و نشر کرد خدا مردگان را، یعنی زنده کرد، مثل آنکه مردگان خارج شدند و باز و گسترده شدند بعد از آنکه بهم در پیچیده بودند» (اقرب الموارد، ج 2، ص 1300).
و در صحاح اللغه گوید: «و نشر المتاع و غیره ینشره نشرا بسطه، و منه ریح نشور و ریاح نشر؛ و نشر المیت ینشر نشورا، أی عاش بعد الموت؛ قال الاعشی: حتی یقول الناس مما رأوا یا عجبا للمیت الناشر؛ و منه یوم النشور؛ و أنشرهم الله، أی أحیاهم؛ و نشر کرد متاع را یا غیر آن را، یعنی بگسترد و پهن کرد، و از همین باب است که میگویند: باد گسترده و بادهای گسترده و پهن شده. و مرده نشور نمود، یعنی بعد از مرگ، زندگی و حیات پیدا کرد؛ و أعشی گوید: تا به جائی که مردم از آنچه می بینند میگویند: ای عجب از مرده ای که زنده شده و زندگانی میکند. و از همین باب است یوم نشور. و خداوند ایشان را نشر کرد، یعنی زنده کرد» (صحاح اللغة، ج 1، ص 405).
و در نهایه ابن أثیر آورده است که در حدیث دعا وارد شده است: «لک المحیا و الممات و إلیک النشور. یقال: نشر المیت ینشر نشورا، إذا عاش بعد الموت؛ و أنشره الله أی أحیاه؛ ای خداوند! زندگی و مرگ برای توست، و نشور بسوی توست. گفته میشود: مرده نشور پیدا کرد، یعنی بعد از مردن عیش و زندگی پیدا کرد» (نهایة ابن اثیر، ج 5، ص 54). و به همین الفاظ در لسان العرب آورده است و به دنبالش گفته است: و منه یوم النشور (لسان العرب، ج ر-ز، ص 206).
از آنچه گفته شد بدست می آید که عالم نشر یعنی عالم زندگی و حیات؛ یعنی پس از آنکه در سیر إلی الله مردم به فناء می رسند، دو مرتبه از فناء به بقاء حرکت می کنند و مانند نامه و طاقه پارچه درهم پیچیده دوباره باز می شوند و احاطه وجودی و احاطه علمی بر أعمال خود پیدا می کنند و مورد حساب و جزاء و عرض و سؤال قرار میگیرند. عینا مانند طوماری را که نوشته اند و سپس آن را لوله کرده و پیچیده اند در آنحال ابدا از مضمون آن طومار و مطالب نوشته شده در آن خبری نیست، ولیکن چون آن را باز کنند و بگسترند معلوم می شود که در آن چیست. این عالم بقاء بالله است که آن را بقاء بعد از فناء نیز گویند.
درباره عالم معاد و حشر إلیه تقلبون آمده است، بسوی خدا واژگونه می شوید و عالم کثرت درهم نوردیده می شود؛ «و و ضل عنکم ما کنتم تزعمون؛ آنچه را که گمان میکردید و می پنداشتید، همه گم می شود و نیست و نابود میگردد» (انعام/ 94). اما در عالم نشر به عکس آن، تمام نابود شده ها بود می شود و مخفیات ظاهر می گردد و انسان بر تمام اعمال خود، و عبادات و معاصی و نیت ها و اخلاق و ملکات و عقائد خود واقف می شود.

منابع

  • سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 6- صفحه 206-209

کلید واژه ها

معاد قرآن خدا حدیث

مطالب مرتبط

نقش صدقه و انفاق در افزایش و کوتاهی عمر نتیجه و اثر استغفار با توجه به آیات و روایات علت و هدف استغفار معصومین یاد خدا در همه احوال از نظر آیات و روایات تأثیرات خودفراموشی از دیدگاه قرآن و احادیث اهمیت شکرگذاری نعمتها از نظر روایات جمع شدن اعضای بدن انسان در قیامت

اطلاعات بیشتر

نظر علامه سید محمد حسین طهرانی درباب معاد جسمانی معنای ازل و ابد و رابطه آنها با قوس نزول و صعود آفرینش معنا و کیفیت حشر در بحث معاد تبیین معنای لغوی حشر در بحث معاد حضور انسان در قیامت با بدن سیال از تولد تا مرگ حضور انسان در پیشگاه خداوند معنای باز شدن نامه های عمل در آخرت معنای پیچیده و باز شدن نامه اعمال در آخرت

ابزار ها