جستجو

نقد نظر احمد امین در مورد مباحث فلسفی نهج البلاغه

احمد امین و برخی دیگر دچار توهم شده اند. آنان در انتساب این نوع کلمات به علی (ع) تردید کرده اند، و می گویند عرب قبل از فلسفه یونان با این نوع بحث ها و تجزیه و تحلیل ها و موشکافی ها آشنا نبود، این سخنان را بعدها آشنایان با فلسفه یونان ساخته اند و به امام علی بن ابیطالب بسته اند! ما هم می گوییم عرب با چنین کلمات و سخنانی آشنا نبود، نه تنها عرب آشنا نبود غیر عرب هم آشنا نبود، یونان و فلسفه یونان هم آشنا نبود، آقای احمد امین اول علی را در سطح اعرابی از قبیل ابوجهل و ابوسفیان از لحاظ اندیشه پایین می آورد و آن گاه صغری و کبری ترتیب می دهد!
مگر عرب جاهلی با معانی و مفاهیمی که قرآن کریم آورد آشنا بود؟! مگر علی تربیت شده و تعلیم یافته مخصوص پیامبر نبود؟! مگر پیامبر علی (ع) را به عنوان اعلم اصحاب خود معرفی نکرد؟! چه ضرورتی دارد که ما به خاطر حفظ شأن برخی از صحابه که در یک سطح عادی بوده اند شأن و مقام دیگری را که از عالی ترین مقام عرفانی و افاضه باطنی از برکت اسلام بهره مند بوده است انکار کنیم؟!
آقای احمد امین می گوید قبل از فلسفه یونان مردم عرب با این معانی و مفاهیمی که در نهج البلاغه آمده است آشنا نبودند. جواب این است که با معانی و مفاهیمی که در نهج البلاغه آمده است بعد از فلسفه یونان هم آشنا نشدند! نه تنها عرب آشنا نشد، مسلمانان غیر عرب هم آشنا نشدند! زیرا فلسفه یونان هم آشنا نبود، اینها از مختصات فلسفه اسلامی است، یعنی از مختصات اسلام است و فلاسفه اسلام تدریجا با الهام از مبادی اسلامی آنها را وارد فلسفه خود کردند.

منابع

  • مرتضی مطهری- سیری در نهج البلاغه- صفحه 44-43

کلید واژه ها

نهج البلاغه فلسفه اسلامی احمد امین امام علی (ع)

مطالب مرتبط

کتاب حکمت علوی مبانی عقاید خوارج محدودیت ناپذیری سخنان امام علی علیه السلام سیمای پارسایان در خطبه همام امام علی علیه السلام اثرات عبادت بر انسان از دیدگاه امام علی (ع) تجلی کلام علوی در شاهنامه صفات و شرایط قاضی در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر

اطلاعات بیشتر

نقد نظر احمد امین در مورد علت تمایل شیعه به فلسفه نقد نظر راسل در مورد تمایل شیعه به فلسفه

ابزار ها