جستجو

بررسی گناه کبیره زنا

از گناهانی  که به کبیره بودنش تصریح شده زنا است چنانچه حضرت صادق (ع) و حضرت کاظم(ع) و حضرت رضا (ع) و حضرت جواد (ع) فرموده اند و برای کبیره بودنش به آیه 68 از سوره فرقان متمسک  شده که می فرماید: "و الذین لا یدعون مع الله الها آخر  ولا یقتلون النفس حرم الله الا بالحق و لا  یزنون و من یفعل ذلک یلق اثاما یضاعف له العذاب یوم القیمه و یخلد فیه مهانا"، «از جمله صفات بندگان خدا آن است که نپرستد و نخوانند با خدای به حق، خدای دیگری، را ( یعنی مشرک نباشند) و آن نفسی که خدا کشتنش را حرام فرموده نکشند و زنا نکنند، و کسی که اینها را به جا آورد ( شرک، قتل، زنا)  برسد و ببیند جزای خود را که شکنجه اش در روز قیامت دو چندان است و همیشه به خواری در آتش  است». ( سوره فرقان/ آیات 68-69).

معانی اثام و غی: و در منهج است که: «اثاما» در این آیه شریفه، نام یک وادی در دوزخ است که زناکاران را در آن عقوبت می کنند و گفته اند چیزی است که سیلان کند از اجسام دوزخیان مانند چرک و خون،. و در روایات آمده که: اثام در این آیه و غی در آیه "فسوف یلقون غیا" «به زودی گمراهی خود را خواهند دید» ( سوره مر یم / آیه 59) دو چاه در دوزخ است که اگر سنگی را از کنارش رها کنند در مدت هفتاد سال به قعر آن می رسد.  و در سوره بنی اسرائیل آیه 32 می فرماید: و نزدیک زنا مشو ید و گرد آن نگردید به درستی که آن خصلتی زشت و کاری فجیع و بد راهی است زیرا که زنا سبب قطع نسب ها و هیجان فتنه ها و باطل کردن مواریث و صله رحم و حقوق پدران بر فرزندان و حقوق  فرزندان بر پدران است.

آثار دنیوی و اخروی زنا: امام باقر(ع) فرمود: «زنا شش اثر دارد: سه اثر در دنیا سه اثر در آخرت، اما آثار دنیویه زنا، آبرو را می برد، رزق را کم می کند و مرگ و نیستی را نزدیک می نماید. اما آثار اخرویه آن، پس غضب پروردگار و سختی حساب و دخول در آتش و جاودان ماندن آن را ایجاب می نماید.»

عذاب برزخی زناکار: و نیز فرمود: «کسی به زن مسلمانی یا یهودی یا نصرانی یا مجوسی، آزاد یا کنیز زنا کند پس توبه نکند و با اصرار به این گناه از دنیا برود، خداوند در قبرش سیصد در عذاب را باز می فرماید که از هر در مارها و عقرب ها و افعی هائی از آتش بیرون می آیند، پس می فرماید تا روز قیامت می سوزد، چون از قبرش بیرون شود از بوی گندش مردم اذیت می شوند پس به این بوی زننده شناخته می شود و دانسته می گردد  که زناکار است تا اینکه امر کرده می شود او را به آتش برند زینهار، به درستی که خداوند محرمات را حرام فرموده و حدودی را تعیین فرموده، پس هیچکس از خداوند غیرتمندتر نیست و از غیرت الهیه است که فواحش را حرام فرموده.»

همه، زناکاران را در محشر لعنت می کنند: «حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود: در روز قیامت به امر خدا، بوی گندی وزیده می شود که تمام اهل محشر ناراحت می شوند، تا اینکه نفس کشیدن بر آنها مشکل می گردد، پس منادی ندا می کند آیا می دانید این بوی گند چیست؟ گو یند نمی دانیم و سخت ناراحتمان کرده، پس گفته می شود: این بوی عورت زناکاران است که بدون توبه از دنیا رفته اند پس آنها را لعنت کنید که خدا آنها را لعنت کرده پس نمی ماند در محشر کسی مگر اینکه آنها را نفرین می کند و می گوید خدایا زناکاران را لعنت فرما. »حضرت رسول (ص) فرمود: «هرگاه پس از من زنا زیاد شود  مرگ ناگهانی زیاد خواهد شد.» و فرمود: «زنا مورث فقر است و آبادی ها را و یران خواهد نمود.» و در مکتوب حضرت صادق (ع) است: «خداوند زنا را حرام فرموده برای اینکه سبب فسادهائی مانند قتل نفس و از بین رفتن نسب ها و ترک تربیت اطفال و به هم خوردن  ارث می شود.»

زنای محصنه: اگر با زن شوهردار زنا شود حرمت و عقوبت آن شدیدتر خواهد بود چنانچه حد زنا صد تازیانه ولی حد زنای محصنه قتل و سنگسار کردن است. حضرت صادق (ع) فرمود: «روز قیامت سه طایفه اند که خداوند با ایشان سخن نمی گوید و ایشان را پاکیزه نمی فرماید و برایشان عذاب دردناکی است از این سه طایفه زنی است که بر فراش شوهرش زنا دهد.» و از حضرت رسول (ص) مرویست که فرمود، «کسی که با زن شوهردار زنا کند پس در جهنم از عورت هر دو چرک خارج می شود به مقدار پانصد سال  راه و اهل جهنم از بوی گند آن دو در اذیت خواهند بود و عذابشان از همه  شدیدتر است.»

پیش بینی همه جانبه اسلام: در کتاب برهان قرآن در این بحث چنین می نگارد: در موضوع حد زنا اسلام نیروی جنسی و سرکشی این غریزه را در نظر گرفته و برای اقناع و اشباع آن طرق مشروع و سهلی تعیین کرده و پیروان خود را به ازدواج در آغازجوانی مأمور ساخته و پیغمبر اکرم (ص) در این باره فرموده است: «نکاح سنت من است پس هر که  از سنت من اعراض کند از من نیست.» به همین جهت مقررات شرع برای امر زناشوئی انواع تسهیلات را مقرر داشته و حکومت را موظف ساخته که در صورت عدم تمکن شخص، به وسیله انفاق از بیت المال برای انجام این منظور به تهیدستان مساعدت کند و به علاوه دستور اکید داده تا محیط اجتماع از موجبات اغراء و علل انگیزش شهوت، پاک و پیراسته شود آن گاه برای مصرف نیروی سرشار و قوای جبار جوانی هدف هائی عالی از قبیل مبارزه با فساد و تعلیم مردم بی سواد وکمک به فقرا و بینوایان و کوشش در بالا بردن سطح زندگی و در راه عمران و آبادی جهان برقرار ساخته و از طرفی روزه های واجب و مستحب و نمازهای واجب و نافله، اعتکاف و امثال عبادات را برای فرو کاستن از طغیان غریزه و منصرف ساختن ذهن و خیال از اندیشه های شهوانی و وسوسه های شیطانی و توجه دادن فکر به اندیشه های عالی الهی مقرر دانسته تا با همگی این وسائل از پدید آمدن موجبات و علل گناه جلوگیری شود و با وجود این همه تدبیر که در این راه برای حفظ نفس و صیانت غریزه به کار برده بار در اجرای حد و کیفر گناهکار شتاب روا نداشته و اجرای حد را برای موقعی گذاشته که کار عنان گسیختگی و بی اعتنائی به نظامات اجتماع و سقوط در منجلاب فساد و شهوترانی به جائی منتهی  شود که شخص گناهکار بدون هیچ گونه ملاحظه و آزرمی در حضور جمعی که چهار نفر عادل در میانشان باشد به عمل منافی عفت مبادرت نماید و مانند چهار پایان به کار دفاع و زنا بپردازد و آن چار نفر شاهد عادل  از روی یقین و قطع و با صراحت تمام گواهی دهند که صدور آن عمل را آشکارا از او دیده اند، در این صورت اسلام مقرر داشته که هرگاه کسی مرتکب زنا شود و عفت عمومی را لکه دار کند حد شرعی در باره اش اجراء شود و حتی در این مرحله نیز جانب رأفت را رعایت کرده و اوضاع و احوال شخص گناهکار را منظور نموده و مقرر داشته که هرگاه مرتکب زنا، مجرد و عزب باشد تنها به صد ضربه تازیانه درباره او اکتفاء شود و حد رجم ( سنگسار کردن) درباره زنا کردن اجراء گردد که متأهل باشد و در عین تأهل و بدون هیچ گونه ضرورت و حاجتی بلکه به صرف هوسبازی و شهوترانی چنین عمل زشت و ناروائی را مرتکب شده باشد.

منابع

  • شهید عبدالحسین دستغیب- گناهان کبیره(باب اول)- از صفحه 182 تا 183 و صفحه 185 تا 188

کلید واژه ها

زنا گناه کبیره عذاب حد

مطالب مرتبط

سحر، یکی از گناهان کبیره مساحقه، یکی از گناهان کبیره قیادت و دیاثت، از گناهان کبیره بدعت، یکی از گناهان کبیره گناه کبیره حکم کردن به ناحق زکات ندادن یکی از گناهان کبیره ترک یکی از واجبات الهی از گناهان کبیره

اطلاعات بیشتر

شرایط جاری شدن حد زناکار راهکارهای دین اسلام برای جلوگیری از ارتکاب به زنا قیادت و دیاثت، از گناهان کبیره

ابزار ها