احکام بردگان در قرآن احکام برده داری از نظر روایات اسباب و علل برده گیری جایگاه غلامان و اصحاب ائمه (ع) نزد ایشان و در قیامت رفتار ائمه با برده ها و غلامان خود رفتار امام سجاد (ع) در آخرین شب ماه رمضان طبقات مردم و جنگ طبقاتی در عصر یونان (بردگان) موارد مصرف زکات در سوره توبه