بلال حبشی حکایت عشق و ارادت ابوذر و بلال به رسول اکرم حکایت عشق و ارادت ابوذر و بلال به رسول اکرم (ص) شکنجه تازه مسلمانان به وسیله مشرکین فتح مکه (مشرکان مکه)