آموزه ها و تعالیم اصلی اوپانیشادها (تناسخ) اصول و اندیشه های کیسانیه انتقادات کلی وارد بر آیین بودا پیدایش نظریه تناسخ و تصور كارما در اندیشه هندوان تناسخ در آیین بودیسم و نظر اسلام در این باره تناسخ و مسائل پیرامون آن و پاسخ علامه طباطبایی جان پرستی یا آنیمیسم و آثار و نتایج آن (تناسخ) سخنان منکران معاد عقاید و اندیشه های جناحیه، یکی از گروههای غالیان عقاید و اندیشه های غالیان عقاید و اندیشه های مغیریه، یکی از گروههای غالیان علم النفس، مراتب و حالات آن در کتاب بهگودگیتا (چرخه تولد و مرگ) مراحل تکامل ادیان از دیدگاه دورکیم (دین) مشخصات اصلی دین بودایی معاد و حیات پس از مرگ در دین بودایی معاد و رجعت در اسلام و تناسخ در آیین هندو (انواع تناسخ) معاد و رجعت در اسلام و تناسخ در آیین هندو (مقایسه تناسخ با رجعت) مقایسه معاد و رجعت در اسلام (با تناسخ در آیین هندو) مکتب بهکتی ویشنویی (مکشا) نظر فارابی درباره تعلق گرفتن نفس انسان به افلاک بعد از مرگ
1 2