تفاوتها و شباهتهای دین‌ زرتشت‌ با اسلام‌ (شفاعت و رجعت) رجعت سه رساله درباره حجت بن الحسن العسکری (ع) ظهور امام و رجعت، مقدمات وقوع قیامت معاد و رجعت در اسلام و تناسخ در آیین هندو (انواع تناسخ) معاد و رجعت در اسلام و تناسخ در آیین هندو (مقایسه تناسخ با رجعت) معنای خروج دابة الارض در هنگام قیامت مقایسه آخرت شناسی مسیحی و اسلامی (رستاخیز) مقایسه اندیشه رجعت در مسیحیت و اسلام (اسلام) مقایسه اندیشه رجعت در مسیحیت و اسلام (روایات) مقایسه اندیشه رجعت در مسیحیت و اسلام (قرآن) مقایسه اندیشه رجعت در مسیحیت و اسلام (مسیحیت)