آثار فردی عقیده به معاد آراء و احوال غزالی به روایت منتگمری اجود التقریرات التصور و التصدیق پیشرفت کلام اهل سنت در قرن چهارم و پنجم پیشینه و تعالیم مذهبی آیین تائوئیسم تطابق پایگاه ایدئولوژی و پایگاه طبقاتی و اجتماعی در اندیشه مارکسیستی جعفربن حرب جنگ خیبر (به سمت خیبر) دوران تصلب کلام فلسفی در عالم اهل تسنن رابطه زندگى مادى با مسائل اخلاقى در روایات اسلامى راه توبه از گناهان مختلف رویدادهای تمدن یونان (پریکلس) زندگی عیسی مسیح در کلام مسیحی (لقب هاى عیسى در عهد جدید) زندگی، آثار و اندیشه های زیدبن علی ساده زیستی و وارستگی از دنیا سنن و آداب حضرت رسول در امر نظافت و نزاهت شخصیت و اندیشه سوآمی ویوکانندا شرح احوال و آثار ابومنصور ماتریدی (تولد و نسب) شرح حال و سرگذشت بودا بنیانگذار دین بودایی (حقایق)
1 2