استدلال مبتنی بر آرزوی مرگ اللمعات المشرقیه فی المباحث المنطقیه انواع شناخت در بررسی قرآن تفاوت سیستم فقهی اهل حدیث و اهل قیاس در فقه اهل سنت تفاوتها و شباهتهای دین‌ زرتشت‌ با اسلام‌ در آفرینش و رستاخیز تفاوتها و شباهتهای دین‌ زرتشت‌ با اسلام‌ در اسطوره آفرینش توفیقی بودن اسماء خدا جایگاه احادیث در مقایسه با قرآن فلسفه چینی و فلسفه غربی فلسفه و علوم فلسفه و فیلسوف قیاس استثنائی در منطق قیاس نکردن پاکان با خود بمعنای الگو قرار دادن آنها نیست مقایسه احکام عملی اسلام با راههای رسیدن به حق بودا مقایسه نظریه مراتب وجود اخوان الصفا و نظریه تطور داروین ملازمه عقل و شرع در اصول فقه ملاك فعل اخلاقى در اسلام ملاک تشخیص مقدس از نامقدس در ادیان نظر منطق ارسطو در باب تجربه نقش عقل در تطبیق مقتضیات زمان با تعالیم اسلام
1 2