آیاتی در مورد نفس اماره و مبارزه با آن انسان شناسی سنایی یا عالم صغیر (حقیقت وجود) انسان شناسی سنایی یا عالم صغیر (روح) انواع نفس از دیدگاه قرآن کریم ختم شدن صراط ستمگران به دوزخ دشمنان عقل از نظر تعالیم دین رابطه شیطان با گمراهی انسان سیمای عُباد از نظر واردات قلبی در نهج البلاغه فراموش کردن نفس و اثرات آن از دیدگاه قرآن فراوانی جملات نهایی و قضایای مطلق در اشعار مولوی (هدف) مراتب ولایت انسان موت اختیاری نگاهی به تمثیل حیوانات در مثنوی معنوی (اژدها) هموار شدن راه بهشت با صبر در ناملایمات