جستجو

فهرست مطالب در طبقه دیه و قصاص

ارزش انسان و دیه بررسی گناه آدمکشی، یکی از گناهان کبیره راز اختلاف دیه زن و مرد در اسلام رسوخ برخی از اندیشه های جاهلیت در فرهنگ برخی مسلمانان علت عدم عفو ابن ملجم از سوی امام حسن علیه السلام قصاص و مسائل پیرامون آن در قرآن مجازات های بدنی در آیین یهود (اعدام) کیفر قتل نفس عمدی در دنیا و آخرت از نظر قرآن