جستجو

فهرست مطالب در طبقه تنبلی

درمان اهمال کاری در بهره گیری از فرصت ها شناخت اهمال کاری و آثار و پیامدهای آن شیوه درمان زیربنایی اهمال کاری عوامل بیرونی و محیطی اهمال کاری عوامل درونی و روانی اهمال کاری