جستجو

فهرست مطالب در طبقه دشمنان

پرسش های مرد شامی از امام حسن (ع) و اعتراف او به ولایت امام علی(ع) معاویه بن ابوسفیان