جستجو

فهرست مطالب در طبقه زمامداران

آتاترک (مصطفی کمال پاشا) آشوبها و شورشهای دوره عباسیان ابراهیم امام ابرهه ابوابراهیم اسماعیل بن احمد سامانی ابوالحسن سیمجور ابوالفضل بلعمی ابوبکر ابوشجاع فناخسرو دیلمی (عضدالدوله) ابوعلی بلعمی اردشیر بابکان افراد مخالف بیعت با ابوبکر اقدامات ناشایست ولیدبن عقبه امیر احمدبن اسد سامانی امیرابراهیم سیمجور
1 2 3 4 5 6