جستجو

فهرست مطالب در طبقه نجوم

ابومعشر بلخی الغ بیگ ابن شاهرخ پیش بینی وقایع آینده به وسیله علم نجوم تاریخ علم نجوم در اسلام تعبیر قرآن درباره آسمان تقسیم بندی کتب نجومی عربی حل مشکلات معینیه خواجه نصیرالدین طوسی خورشیدهای بزرگ رابطه افلاک و تغییرات طبیعت و تاریخ از نظر اخوان الصفا رصدخانه های اسلامی و اسامی تعدادی از منجمان مسلمان طبیعت، افلاک و عناصر در فلسفه اخوان الصفا علم هیأت و نجوم از نظر اخوان الصفا علم هیأت و نجوم در قرآن غیاث الدین جمشید
1 2