جستجو

فهرست مطالب در طبقه حضرت اشموئیل(ع)

داستان حضرت اشموئیل و نحوه پادشاهی طالوت (صادق الوعد) داستان حضرت اشموئیل و نحوه پادشاهی طالوت (نبرد جالوت) منظور از تابوت یا صندوق عهد بنی اسرائیل نشانه های فرماندهی و روش های تبلیغی طالوت از نظر قرآن