ابن سهلان ساوجی

قاضی زیدالدین عمر بن سهلان ساوجی معروف به ابن سهلان، در ساوه به دنیا آمده و در نیشابور می زیسته و از کسب دست خود از راه استنساخ کتب زندگی می کرده است. به تعبیر ترجمه صوان الحکمة: «شریعت و حکمت را در عقدی واحد نظام داد» وی شاگرد شرف الدین ایلاقی است (جزوه آقای احمدی نقل از متن عربی تتمه صوان الحکمة ص 127) و گویند شرحی بر رسالة الطیر بوعلی به فارسی نوشته است. (تاریخ علوم عقلی در اسلام صفحه 229)
کتاب معروف او «البصائر النصیریة» است که قسمت منطق آن در مصر چاپ شده و از بهترین کتب منطق است. مطابق آنچه در تتمه صوان الحکمة آمده است همه کتابهای او جز کتاب البصائر النصیریة در یک حریق از بین رفت. ابن سهلان از کسانی است که نام زنده ای در فلسفه دارد. احیانا برخی آرائش نقل می شود. (اسفار، مباحث جواهر و اعراض) تاریخ وفاتش را نمی دانیم.


منابع :

  1. مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 491

https://tahoor.com/fa/Article/PrintView/111607