حاج شیخ عبدالنبی نوری

حاج شیخ عبدالنبی نوری، جامع المعقول و المنقول بوده است. در منقول شاگرد مرحوم میرزای شیرازی بزرگ و در معقول شاگرد آقاعلی مدرس و احتمالا شاگرد قمشه ای و جلوه بوده است. وی در سال 1344 درگذشته و در جوار حضرت عبدالعظیم در مقبره ناصرالدین شاه دفن شده است. مرحوم حاج شیخ عبدالنبی در جامعیت و حضور ذهن در مسائل علوم مختلف و هم در تقوا، در زمان خویش مشهور بوده است. مرحوم آقا شیخ محمدتقی آملی، فقیه و حکیم معاصر، متوفا در سال 1391 چهارده سال از محضر این مرد بزرگ بهره گرفته است.


منابع :

  1. مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 533-534

https://tahoor.com/fa/Article/PrintView/112420